De Wet stikstofreductie en natuurverbetering, een passende oplossing voor een hardnekkig probleem?

Translated title of the thesis: The Nitrogen Reduction and Nature Improvement Act a suitable solotion for a persistent problem?
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie wordt de Wet stikstofreductie en natuurverbetering getoetst aan artikel 6 van de Habitatrichtlijn. De Wet stikstofreductie en natuurverbetering is een aanvulling op de Wet natuurbescherming en dient voor een passend antwoord te zorgen op de huidige stikstofproblematiek. De drie belangrijkste onderdelen uit deze wet; de invoering van omgevingswaarden, verplichting tot het legaliseren van PAS-melders en de partiƫle vrijstelling in de bouwsector, worden besproken en getoetst aan artikel 6 van de Habitatrichtlijn. De conclusie is dat het behalen van de omgevingswaarden kan zorgen voor een oplossing, mits politiek-bestuurlijke daadkracht getoond wordt om de hiervoor benodigde maatregelen te treffen. Daarnaast wordt geconcludeerd dat de opgenomen legalisatieverplichting voor PAS-melders niet maakt dat onderwijl van handhavend optreden afgezien kan worden. Tevens wordt geconcludeerd dat de partiƫle vrijstelling in de bouwfase niet voldoet aan de eisen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn.
Date of Award23 Nov 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorRick Bronsema (Supervisor) & Sander Kole (Examiner)

Keywords

  • stikstofdepositie
  • Wsn
  • Wet natuurbescherming
  • Habitatrichtlijn
  • omgevingswaarden
  • bouwvrijstelling
  • PAS-melders

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'