Deelt u deze persoonsgegevens niet!?
: Een reflectie op het al dan niet opzijzetten van het Toestemmingsvereiste om gegevens te kunnen delen.

 • R. Kwekkeboom

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In het kader van de decentralisaties heeft de wetgever de gemeente de regiefunctie gegeven waaruit de noodzaak tot samenwerking voortvloeit van gemeenten en zorgaanbieders. Samenwerking betekent dat relevante (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Zo’n 50 gemeenten in Nederland maken daarbij gebruik van de ‘Grondslag Samenwerken aan Zorg & Veiligheid’. Hierin wordt gesteld dat daarbij het toestemmingsvereiste opzij kan worden gezet en dat gegevens gedeeld kunnen op grond van wettelijke plichten en wettelijke taken. Aan de hand van de stelling “Het zonder meer opzijzetten van het wettelijk toestemmingsvereiste bij gegevensdeling in het kader van de Jeugdwet en de WMO is in strijd met art. 8 EVRM en de Wbp.” heb ik hier onderzoek naar gedaan. Geconcludeerd wordt dat daar waar specifieke wetgeving van toepassing is over wanneer gegevens verder gedeeld mogen worden art. 9 Wbp niet van toepassing is vanwege het ontbreken van de benodigde legitimiteit. Naar analogie om te komen tot een kaderwet voor gegevensdeling ten aanzien van samenwerkingsverbanden bij fraudebestrijding worden tenslotte aanbevelingen gedaan om te komen tot nieuwe aanvullende wetgeving op het gebied van gegevensdeling in het sociaal domein.
  Date of Award4 Jul 2017
  Original languageDutch
  Awarding Institution
  • Department of Public Law

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '