Door Didam dienende overheid stapje dichterbij

Translated title of the thesis: Didam brings good governance one step closer
  • G. Smilda

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze masterscriptie is onderzocht wat de grenzen zijn die het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel in samenhang met de andere beginselen van goed bestuur stellen aan de beleidsruimte van een overheidslichaam bij de vervreemding van onroerende zaken door dat overheidslichaam en hoe die beleidsruimte moet worden ingevuld op grond van deze beginselen. Aanleiding voor het onderzoek is het Didam-arrest dat op 26 november 2021 door de Hoge Raad is gewezen.
Geconcludeerd wordt dat om non-discriminatie en maximale maatschappelijke waarde te waarborgen en om favoritisme en vriendjespolitiek te voorkomen de overheid voor het vervreemden van een onroerende zaak een openbare selectieprocedure moet doorlopen. Het effectiviteitsbeginsel en het vertrouwensbeginsel kunnen tot een uitzondering op deze mededingingsverplichting leiden. Het beleid ten aanzien van de procedure en de verantwoording achteraf van concrete vervreemdingszaken moet openbaar worden gemaakt.
Voor het inrichten van een openbare procedure is een handreiking beschikbaar, die kan worden aangevuld met de ervaringen met de implementatie van de inkoop- en aanbestedingsregels. Het instellen van een klankbordgroep kan hierbij helpend zijn. De uitzonderingsmogelijkheden moeten in beleidsdocumenten worden genoemd en uitgewerkt.
Date of Award23 Oct 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Didam-arrest
  • vervreemding
  • onroerende zaken
  • gelijkheidsbeginsel
  • Transparatiebeginsel
  • beginselen van goed bestuur
  • beleidsruimte

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'