Drijfveren van ziekenhuisprofessionals om het IT-(EPD)systeem aan te passen aan hun gebruikersbehoeften en de praktijkeffecten
: Een onderzoek naar het gebruikers(on)gemak van het EPD door professionals in Nederlandse ziekenhuizen

Translated title of the thesis: Drivers of hospital professionals to adapt the EMR to user needs and the practice effects
  • C. Lapré

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door technologische ontwikkelingen worden steeds meer gegevens (data) in IT-systemen vastgelegd. In de zorg is het daarbij van essentieel (levens)belang dat informatie over patiënten snel beschikbaar is en gezondheids-informatietechnologie (Health Information Technology (HIT)) is daarbij van cruciaal belang voor zorginstellingen om de klinische kwaliteit te verbeteren, de efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren, de toegang te vergroten en de kosten te verlagen. Omdat nog onvoldoende bekend is hoe gedragsaanpassing bij IT-(EPD)systeemgebruik door de zorgprofessionals de prestaties van individuen en organisaties beïnvloedt terwijl het belang van een EPD voor zorgprofessionals en (zorg)organisaties wel toeneemt, had dit onderzoek tot doel om kennis en inzichten te verkrijgen in de verschillende aspecten van gedragsaanpassingen in de praktijk. Om de daaruit voortvloeiende centrale onderzoeksvraag ‘Wat stimuleert professionals in ziekenhuizen om het IT-(EPD)systeem aan te passen aan hun gebruikersbehoeften en wat zijn de effecten daarvan in de praktijk?’ te kunnen beantwoorden, werden (deel)onderzoeksvragen geformuleerd en tijdens dit onderzoek beantwoord, werden aan de hand van literatuuronderzoek hypothesen geformuleerd, werd een onderzoeksmodel ontwikkeld, werd het (reflectief) meetmodel gebruikt om de betrouwbaarheid en validiteit van de constructies te waarborgen en werd het structureel model gebruikt om de hypothesen te toetsen met PLS-SEM (in SmartPLS).
De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: ‘Wat stimuleert professionals in ziekenhuizen om het IT-(EPD)systeem aan te passen aan hun gebruikersbehoeften en wat zijn de effecten daarvan in de praktijk?’ De belangrijkste bevindingen die bij dit onderzoek naar voren kwamen, waren: Persoonlijke innovativiteit, computerzelfeffectiviteit en faciliterende voorwaarden hebben een positief effect op gedragsaanpassing door een individu bij IT-(EPD)systeemgebruik, en vanwege het modererende karakter van faciliterende voorwaarden op de relatie persoonlijke innovativiteit → IT-(EPD)gedragsaanpassing zal dit effect worden versterkt naarmate er meer faciliterende condities aanwezig zijn. Taakaanpassingstechnologie heeft derhalve een positieve invloedt op IT-(EPD)gedragsaanpassing. Dit onderzoek kan worden herhaald bij meer zorginstellingen, bijvoorbeeld in het buitenland. Dit onderzoek geeft bestuurders, beleidsmakers en andere professionals bij de overheid en zorginstellingen inzichten die hun kunnen ondersteunen bij het onderling samenwerken en het nemen van beslissingen teneinde de (gezondheids)zorg toekomstbestendiger te maken.
Date of Award4 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorRogier van de Wetering (Examiner) & Rik Bos (Co-assessor)

Keywords

  • EPD
  • EMR
  • gedragsaanpassing
  • medewerker
  • IT
  • PLS-SEM
  • systeemgebruik
  • ziekenhuizen

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'