Ecocide als vijfde internationale misdrijf
: En de mogelijkheden voor het vervolgen van vervuilende bedrijfsactiviteiten

Translated title of the thesis: ECOCIDE : The fifth International Crime: And the possibilities to prosecute polluting business activities
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Decennia lang zijn er initiatieven genomen om grootschalige schade aan het milieu en onze ecosystemen, in de vorm van ecocide, internationaal strafbaar te kunnen stellen. Tot op de dag van vandaag is hiervan geen sprake. De rol van bedrijven is hierin relevant omdat internationale ondernemingen een enorme bijdrage leveren aan de omvang van de schade. Vorig jaar heeft een internationaal juristenpanel een nieuwe juridische definitie gepubliceerd en een pleidooi gedaan deze op te nemen in het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.
Deze scriptie richt zich op de vraag in hoeverre het nieuwe ecocidebegrip mogelijkheden biedt om ernstig vervuilende bedrijfsactiviteiten door het ICC te kunnen vervolgen. Gezien de impact van bedrijven op het milieu is hierbij de aanname dat de vervolging van bedrijfsactiviteiten bij het ICC mogelijk zou moeten zijn om het ecocidebegrip effectief te kunnen operationaliseren. Om dit te beoordelen zal het nieuwe voorgestelde begrip worden geanalyseerd. Er wordt bekeken of het bruikbaar is om bedrijven op basis van het internationale recht aansprakelijk te kunnen stellen voor de bijdragen die ze leveren aan ernstige, structurele schade aan het milieu en onze ecosystemen. Tot slot vindt een analyse plaats op basis van de zaak tegen Monsanto, om te bepalen in hoeverre individuen voor ecocide door bedrijfsactiviteiten kunnen worden vervolgd.
Date of Award23 Mar 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorNicky Touw (Supervisor) & Jan Willem Sap (Examiner)

Keywords

  • Ecocide
  • internationale misdrijven
  • internationaal strafhof
  • milieustrafrecht
  • corporate crime
  • handhaving klimaatwetgeving

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'