Een beroep op de gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken, mar tegen welke prijs?
: Moet het aanbod van strafrechtadvocaten voldoende blijven, zowel wat betreft Toegang tot de rechter, als rechtsbijstandverlening, als het toezicht op de kwaliteit daarvan of zijn de kosten die met het stelsel gemoeid zijn een hogere prioriteit?

Translated title of the thesis: ‘Should the amount of available criminal attorneys remain sufficient in regards to both the access to justice as wel as legal aid, as the supervision on the quality thereof, or are the costs that are involved with the system a higher priority?’
  • J. Nijland

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het Nederlandse en Engelse rechtssysteem voldoen, geheel op eigen wijze, in theorie aan artikel 6 lid 3 sub c EVRM. Daar waar het Nederlandse rechtsbijstandsstelsel toegankelijker is maar zorgt voor een toename van de kosten, is een beroep op gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken in Engeland minder eenvoudig maar zorgt wel voor een afname van de overheidskosten. De wijze waarop Engeland de vergoedingen voor rechtsbijstandverlening heeft georganiseerd leidt enerzijds tot aanzienlijke besparingen en anderzijds dat de rechtzoekende hierdoor niet belet worden in de mogelijkheid een beroep te kunnen doen op rechtsbijstand. Een wijze die voor Nederland zal kunnen bijdragen aan een rechtsbijstandsstelsel dat financieel beheersbaar blijft op de langere termijn. Daarnaast is gebleken dat de kwaliteitseisen voor rechtsbijstandsverlening in beide stelsels nauwelijks gericht zijn op de praktijk en dat de kwaliteitseisen in Engeland gedetailleerder en veeleisender zijn. Vanuit de strafrechtadvocaat, die al aan veel eisen moet voldoen voordat hij rechtsbijstand mag verlenen, zal het niet van meerwaarde zijn om de wijze waarop Engeland dit heeft geregeld over te nemen in het huidige stelsel. De oplossing dient echter gevonden te worden in het verbindend verklaren van het huidige Statuut.
Date of Award22 Feb 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • gefinancierde rechtsbijstand
  • strafrecht
  • forfaitaire vergoeding
  • toegankelijkheid
  • kwaliteitswaarborging
  • overheidskosten

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'