Een Brug om het Heuvellandschap te Interpreteren.
: De invloed van twee verschillende type analogieën op een landschapsanalyse van eerstejaars hbo-studenten.

Translated title of the thesis: A Bridge to Interpreting the Hilly Landscape.: The influence of two different analogy types on performing a landscape analysis by first year students at an university of applied sciences.
  • Anne Rikmanspoel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het inzetten van authentieke leertaken in het begin van de opleiding ondersteunt de hbo-student in de vorming als beroepsbeoefenaar. Bij geografische studies is het analyseren van een landschap een belangrijke authentieke leertaak. Voor eerstejaarsstudenten, is het analyseren van een landschap lastig vanwege de onbekendheid met het domein en omdat zij nog weinig ervaring hebben hierin. Het analyseren van een landschap vraagt om het kunnen herkennen en kunnen duiden van verschillende elementen uit dat landschap. Daarnaast is het van belang dat studenten de samenhang tussen de elementen zien en kunnen verklaren. Het herkennen van kenmerkende elementen en de samenhang tussen deze elementen blijkt lastig te zijn voor novices, zoals eerstejaars hbo-studenten. Uit literatuuronderzoek blijkt dat analogieën effectieve hulpmiddelen zijn om de transfer van lesstof naar praktijk te bevorderen.
Het doel van dit onderzoek is het verschil tussen twee verschillende type analogieën, de foto- en de schema-analogie, op het analyseren van het Limburgs heuvellandschap, in beeld te brengen. De beoordeling van de landschapsanalyse is verdeeld in vier uitkomstvariabelen; het herkennen van kenmerkende elementen op korte termijn, het herkennen van kenmerkende elementen op middellange termijn, de samenhang tussen deze elementen op korte termijn en de samenhang tussen deze elementen op middellange termijn. Het ontwerp betreft een post-test only design waarbij de twee verschillende type analogieën met elkaar en een controlegroep zonder analogie werden vergeleken. Er deden 70 eerstejaarsstudenten van een hoge agrarische school mee; 41 mannen en 29 vrouwen. De herkenbaarheid van kenmerkende elementen en het herkennen van samenhang tussen kenmerkende elementen op korte termijn is gemeten aan de hand van de somscore van antwoorden op vragen in de landschapsopdrachten. De analogieën werden aangeboden voorafgaand aan de landschapsopdrachten. De herkenbaarheid van kenmerkende elementen en het herkennen van samenhang tussen de elementen op middellange termijn is gemeten aan de hand van de somscore van antwoorden op vragen in een proeftoets die acht dagen later plaatsvond. Tijdens de proeftoets werden geen analogieën aangeboden. Verschillen tussen de groepen zijn onderzocht met behulp van vier one-way ANOVA’s, één per uitkomstvariabele, gevolgd door Bonferroni gecorrigeerde post-hoc tests en contrastanalyses. Uit de resultaten blijkt dat de schema-analogie het ontdekken van samenhang tussen de kenmerkende elementen tijdens de proeftoets beter ondersteunt dan de foto-analogie (p = 0.017). Hierbij presteerden de studenten niet significant beter dan de studenten in de controlegroep.
Toch zijn er aanwijzingen dat een schema-analogie studenten kan ondersteunen bij het analyseren van een landschap: het gemiddelde van de studenten in de schema-analogieconditie was op alle uitkomstvariabelen hoger dan dat van zowel de studenten in de foto-analogieconditie als de studenten in de controleconditie, hoewel niet significant hoger. Uit de antwoorden van de vragen in de schema-analogie lijkt naar voren te komen dat de schema-analogie zelf complex was. Het is daarom aan te bevelen de schema-analogie door middel van aanvullend onderzoek verder te ontwikkelen. Er zijn geen aanwijzingen dat de foto-analogie de landschapsanalyse ondersteunt. Inzichten die zijn verkregen uit dit onderzoek kunnen mogelijk bijdragen aan het ondersteunen van landschapsanalyses bij eerstejaarsstudenten om zowel kenmerkende elementen als de samenhang daartussen op korte en middellange termijn te herkennen.
Date of Award9 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorGiel van Lankveld (Supervisor)

Keywords

  • analogieën
  • transfer
  • landschapsanalyse
  • eerstejaars hbo-studenten

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'