Een interventie in zelfregulatie; ontworpen in samenwerking met leerlingen waarvan de schoolprestaties niet overeenkomen met het schooladvies”.

Translated title of the thesis: An intervention in self-Regulation; designed in cooperation with students whose school achievements do not correspond with the school advice” .
  • Alita Bos

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek richt zich op leerlingen in de tweede klas van de havo/vwo die dreigen af te stromen. Vanuit de theorieën van zelfdeterminatie, zelfregulatie en autonomie ondersteunend lesgeven werd een interventie ontwikkeld om de zelfregulatie te bevorderen van leerlingen die dreigen af te stromen. De onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe ervaren leerlingen van 2 havo/vwo waarvan de schoolprestaties niet overeenkomen met het schooladvies een gezamenlijk ontworpen interventie in zelfregulatie?’
Dit is een kwalitatief, design based research waarvan de dataverzameling bestond uit verschillende onderdelen. Allereerst werd een semigestructureerd interview bij de participanten afgenomen waarbij de motivatie en zelfregulatie onderzocht werden. De interviews leverden zowel input voor aanpassingen aan de interventie als data voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. Vervolgens werd een interventie uitgevoerd. Na de interventie vond het tweede interview plaats.
De interventie bestond uit een wekelijkse training in zelfregulatie tijdens een lesuur van 50 minuten over een periode van zes weken. Vanaf de tweede tot en met de zesde bijeenkomst reflecteerden de leerlingen in een logboekje op hun leerproces aan het begin van de les via het proces van cognitieve modeling. Aan het eind van elke bijeenkomst gaven de leerlingen aan de hand van evaluerende vragen feedback en feedforward op die specifieke les. Deze aanpassingen werden verwerkt in de vormgeving van de interventie en in de volgende bijeenkomst weer bevraagd. Door deze aanpak zijn dataverzameling en interventie deels met elkaar verweven.
De data werd getranscribeerd en geanalyseerd met het programma Atlas-ti. Er vond een thematische analyse plaats aan de hand van theorie- en data driven thema’s. Vanuit de eerste interviews, leek het alsof de leerlingen aan het begin van het onderzoek een lage beheersing van zelfregulerende strategieën hadden. Hoewel de leerlingen vertelden gemotiveerd te zijn voor de toekomst, leken ze hun huiswerk vanuit een gecontroleerde motivatie voor school en huiswerk maken. Leerlingen vertelden dat ze vooral gericht waren op het leren van toetsen en dat ze daardoor veel stres ervoeren in de toetsweken.
Tijdens de interventie leerden de leerlingen leerstrategieën toe te passen en was er een verschuiving in de autonome motivatie merkbaar in de resultaten. De leerlingen vertelden dat ze na de interventie meer bezig waren met plannen, huiswerk maken, meer om hulp vroegen en gaven aan meer plezier te hebben in het maken van huiswerk. De leerlingen vertelden door de interventie meer inzicht en kennis over leren te hebben gekregen en rapporteerden een groter gevoel van competentie.
Date of Award14 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorFemke Nijland (Supervisor)

Keywords

  • afstromende havoleerling
  • interventie
  • zelfdeterminatie
  • zelfregulatie
  • autonomie-ondersteunend lesgeven
  • design-based research

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'