Een Onderzoek naar de Relatie van Organisatiefactoren en de Drie Basisbehoeften met Professioneel Leren van Docenten Gemedieerd door Autonome Motivatie

Translated title of the thesis: A Study of the Relation between Organisational Factors, the Three Basic Needs of Self-Determination Theory and Professional Learning by Teachers Mediated by Autonomous Motivation
 • Lisenka Eva Skiczuk

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  1.1 Titel Professionalisering in het mbo. Een onderzoek naar de relatie van organisatiefactoren en de drie basisbehoeften met professioneel leren gemedieerd door autonome motivatie. 1.2 Samenvatting Op 1 juli 2016 publiceerde de MBO Raad de lerarenagenda waarin vijf ambities centraal zijn gesteld. Een van deze vijf ambities is: “het voorzetten van continue professionele ontwikkeling van onderwijsgevenden”. Deze professionele ontwikkeling van docenten heeft niet altijd zo centraal gestaan (MacDaniel, Immers, Neeleman & Schmidt, 2010). Scholen moeten daarom ook meer investeren in het ontwikkelen van een lerende cultuur die het professioneel leren van docenten verder stimuleert (Ministerie van OCW). De kans is aanwezig dat organisatiefactoren het professioneel leren kunnen afbreken of stimuleren. De verwachting is dat met inzet van de juiste organisatiefactoren de school de continue professionele ontwikkeling van docenten kan bevorderen. Onderzocht is of organisatiefactoren en de drie basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie) een positieve relatie hebben met professioneel leren. De volgende organisatiefactoren zijn meegenomen in het onderzoek: organisatiefaciliteiten, sociale steun van direct leidinggevende, sociale steun van directe collega’s en de aandacht van direct leidinggevende voor brede carrièreontwikkeling. Het doel van dit onderzoek was om deze relatie aan te tonen en aan te geven of deze relatie werd gemedieerd door autonome motivatie. De volgende onderzoeksvraag is hiervoor opgesteld: wat is de relatie van organisatiefactoren en de drie basisbehoeften met professioneel leren en wordt deze gemedieerd door autonome motivatie? Met behulp van verschillende regressieanalyses is het onderzoek uitgevoerd. Aan dit onderzoek hebben 102 personen deelgenomen. Bestaande uit 53 mannen en 48 vrouwen en 1 “anders”. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst en deze is uitgezet onder LB en LC docenten van school X. De vragenlijst is eenmalig afgenomen. Uit de antwoorden op de vragenlijst bleek dat sociale verbondenheid een positieve relatie heeft met professioneel leren en dat deze relatie wordt gemedieerd door autonome motivatie. De organisatiefactoren (sociale steun van collega’s en sociale steun van de leidinggevende) hebben ook een positieve relatie met professioneel leren, maar worden niet gemedieerd door autonome motivatie. Sociale steun van collega’s en sociale steun van de leidinggevende hebben een positieve relatie met sociale verbondenheid. Aanbevolen wordt om als school veranderingen aan te brengen in de schoolcultuur en- structuur, waarin docenten meer zeggenschap hebben over hun professionele ontwikkeling en meer vormen van professionele leeractiviteiten kunnen worden gestimuleerd. Daarbij is het belangrijk dat docenten ruimte hebben om elkaar te ondersteunen in hun dagelijkse werk en van en met elkaar te leren. De direct leidinggevende kan hierbij een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door de invulling van de scholingsuren en de leeractiviteiten te bespreken met docenten en zich hierin betrokken op te stellen. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het onderzoeken van de relatie tussen sociale steun collega’s, sociale steun van de leidinggevende en sociale verbondenheid met professioneel leren. Het is nu onduidelijk welke relatie zij samen met professioneel leren vertonen en daarvoor zou beter een gehele model-toetsing uitgevoerd kunnen worden met een structural equation modeling (SEM). Hiermee zou mogelijk de voorspellende waarde van de onafhankelijke variabelen beter inzichtelijk worden. Ook de leeftijd van docenten en het aantal gewerkte jaren in het onderwijs is een interessant aspect om mee te nemen in vervolgonderzoek.
  Date of Award16 Jun 2019
  Original languageDutch
  SupervisorRob Martens (Supervisor)

  Keywords

  • professioneel leren
  • motivatie en zelfdeterminatie theorie
  • basisbehoeften
  • organisatiefactoren

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '