Een onderzoek naar het tot stand komen van een overeenkomst volgens een openbare procedure

  • Cynthia van Amesfoort

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In de scriptie “Een onderzoek naar het tot stand komen van een overeenkomst volgens een openbare procedure” wordt de centrale vraag beantwoord: 'Is een overeenkomst tot stand gekomen volgens een openbare procedure een overeenkomst tot stand gekomen in de zin van artikel 6:217BW?'.Na het beschrijven van het aanbestedingsrecht, worden de verschillende stappen van de openbare procedure zoals in de Aanbestedingswet 2012 beschreven. Voor het beantwoorden van de centrale vraag wordt dieper ingegaan op de stappen: aankondiging van de overheidsopdracht en de inschrijving van de ondernemer, de mededeling gunningsbeslissing en de totstandkoming van de overeenkomst. Aan de hand van drie criteria is de overeenkomst tot stand gekomen volgens een openbare procedure beoordeeld. Deze criteria zijn: grondbeginselen van overeenkomstenrecht, aanbod en aanvaarding en precontractuele fase en redelijkheid en billijkheid. Uitkomst van de beoordeling van de criteria is: een overeenkomst tot stand gekomen door een openbare procedure betreft een overeenkomst tot stand gekomen in de zin van artikel 6:217BW, maar met een beperkte contractsvrijheid en een (steeds hogere) mate van rechtsbescherming.
Date of Award11 Feb 2015
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorJan Willem Sap (Supervisor) & Ria Slegers (Examinator)

Cite this

Een onderzoek naar het tot stand komen van een overeenkomst volgens een openbare procedure
Amesfoort, C. V. (Author). 11 Feb 2015

Student thesis: Master's Thesis