EEN RODE KAART VOOR DE SCHEIDSRECHTER
: DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SCHEIDSRECHTER IN SPORT- EN SPELSITUATIES IN RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF GETACKELD

Translated title of the thesis: A red card for the referee: The liability of the referee in sport and game situations tackled from a comparative legal perspective.
  • J.I.M.P.M. Berben

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Bij sport- en spelsituaties neemt de scheidsrechter een bijzondere rol in bij het nemen van beslissingen ter handhaving van de spelregels en het waarborgen van de veiligheid van deelnemers. Foutieve beslissingen hebben in Nederland nog niet geresulteerd in civielrechtelijke aansprakelijkheid van een scheidsrechter. Terwijl in landen naar common law scheidsrechters wel met succes aansprakelijk zijn gesteld voor schade. Via rechtsvergelijkend onderzoek is de vraag beantwoord: onder welke omstandigheden kunnen gedragingen of nalatige handelingen van de scheidsrechter in sport- en spelsituaties resulteren in een onrechtmatige daad, zoals bedoeld in art. 6:162 BW? Hierbij is onderzoek gedaan naar de positie van de scheidsrechter, de grondslag voor aansprakelijkheid in common law jurisprudentie en aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Het antwoord is dat scheidsrechters aansprakelijk kunnen worden gesteld voor geleden schade indien foutief is gehandeld of is nagelaten om te handelen in een gevaarlijke situatie waarin een optreden noodzakelijk was om voorzienbaar letsel te voorkomen. Op de scheidsrechter rust een bijzondere zorgplicht om de veiligheid van deelnemers te beschermen.
Date of Award10 Apr 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorSonja Kruisinga (Supervisor) & Lianne Wijntjens (Examiner)

Keywords

  • Aansprakelijkheid
  • schreidsrechter
  • onrechtmatige daad
  • sport- en spelsituaties
  • common law
  • privaatrecht

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'