Een training voor docenten in effectieve leerstrategieën.

Translated title of the thesis: A training for teachers on effective learning strategies.
  • Linda De Boer - Gutter

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Er is ruime wetenschappelijke consensus over welke leerstrategieën wel en niet effectief zijn (e.g., Dunlosky et al., 2013). Toch lijkt deze informatie studenten niet te bereiken. Surma, Vanhoyweghen, Camp en Kirschner (2018) geven aan dat dit onder andere verklaard kan worden doordat docenten in de didactiekopleiding geen informatie aangereikt krijgen over welke leerstrategieën effectief zijn, hoe ze werken en wat gedaan kan worden om studenten aan te zetten tot het gebruik ervan. Om hier verandering in aan te brengen hebben McDaniel en Einstein (2020) een raamwerk ontwikkeld waarmee een training over leerstrategieën ontworpen kan worden voor docenten. In dit onderzoek hebben wij het ontwerpraamwerk getest in de didactiekopleiding voor universitair docenten. Hierbij werd aan één groep docenten een training aangeboden over effectieve leerstrategieën gebaseerd op dit raamwerk (de experimentele groep) en de opbrengst hiervan werd vergeleken met een gematchte groep docenten (de controle groep) die de training niet kreeg. De hypothese was dat er in de experimentele groep meer kennis zou ontstaan over welke leerstrategieën wel en niet effectief zijn, meer geloof dat deze strategieën ook voor hun zullen werken en het commitment zou toenemen om effectieve leerstrategieën te integreren in het onderwijs. Er is voor een quasi experimenteel design gekozen, waarbij de onafhankelijke variabelen conditie (wel/geen training) en tijd (pretest/posttest) werden gemanipuleerd. Met deze opzet werd nagegaan of de training ertoe heeft geleid dat de afhankelijke variabelen kennis (K), belief (B) en commitment (C) zijn toegenomen. Uit de analyses blijkt dat de training alleen heeft geleid tot een toename van kennis over effectieve en niet effectieve leerstrategieën. De beliefs en het commitment om leerstrategieën te integreren in het eigen onderwijs namen niet toe, wat echter wel voorwaarde is om te komen tot zelfgereguleerde toepassing (Koriat & Bjork, 2006; Yan, Bjork & Bjork, 2016). Tijdens de training lijkt een cognitieve overload te zijn ontstaan, die mogelijk werd veroorzaakt door de intensiteit van de eerste periode als docent, waarbij naast (soms nieuwe) inhoud van de te geven vakken en het leren toepassen van de didactiek, ook aandacht besteed moest worden aan effectief studiegedrag van studenten. Om die reden wordt in dit onderzoek voorgesteld tijd in te ruimen in het trainingsontwerp om hierop te reflecteren en om, in lijn met wat McDaniel en Einstein (2020) aangeven, te verkennen welke denkpatronen de docent afhouden om leerstrategieën te integreren in het onderwijs (Yan et al., 2016). Hierdoor kunnen de beliefs naar verwachting versterkt worden.
Date of Award19 May 2022
Original languageDutch
SupervisorGino Camp (Supervisor)

Keywords

  • leerstrategieën
  • docententraining
  • zelftesten (practice testing)
  • gespreid oefenen(distributed practice)
  • zelfregulatie
  • commitment
  • motivatie

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'