Effecten van autonomie-ondersteunende docentinterventies op de regulatie van leerlingmotivatie in het voortgezet onderwijs: Een systematische review

Translated title of the thesis: Effects of Autonomy Supportive Teacher Interventions on the Regulation of Student Motivation in Secondary Education: A Systematic Review.
  • Dirk-Jan Dekker

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De motivatie van leerlingen om te leren wordt door veel factoren beïnvloed. Een van de belangrijkste factoren is het gedrag van docenten. Een metastudie naar de effecten van autonomie-ondersteunend docentgedrag op de motivatie en betrokkenheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs verscheen in 2013. Deze studie beschreef onderzoeken die uitgevoerd waren op basis van de zelfdeterminatietheorie, de dominante motivatietheorie in het hedendaagse onderwijsonderzoek. Inmiddels, acht jaar later, heeft het onderzoek naar de motivatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs zich in verschillende richtingen verder ontwikkeld. Sinds 2013 zijn er nieuwe metastudies verschenen over motiverend docentgedrag. Deze studies betreffen echter lichamelijke opvoeding en sport. Een systematische studie naar de effecten van autonomie-ondersteunend docentgedrag bij theoretische schoolvakken ontbreekt nog. Gezien de gestaag dalende motivatie van leerlingen voor onderwijs in de westerse wereld zou het onderwijsveld hierbij gebaat zijn. Deze masterthesis voorziet in de lacune door te analyseren wat het onderzoek naar motiverende effecten van autonomie-ondersteunend docentgedrag van 2012 tot en met 2019 bij theoretische schoolvakken heeft opgeleverd. Uit de analyse komt geen eenduidig beeld naar voren. Sommige studies wijzen erop dat autonomie-ondersteunend docentgedrag een positief effect heeft op autonome leerlingmotivatie. In vergelijkbare studies daarentegen kan juist geen statistisch significant verband aangetoond worden. Weer andere studies wijzen erop dat autonomie-ondersteuning alleen werkt wanneer de docent gelijktijdig voldoende structuur aanbiedt. Tot slot blijkt dat in de literatuur verschillende aspecten van autonomie-ondersteuning worden gemeten. Dit maakt het moeilijk een algemene conclusie te trekken over ‘het’ effect van autonomie-ondersteuning op leerlingmotivatie.

Date of Award18 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorChristian M. Stracke (Supervisor) & Jose Janssen (Supervisor)

Keywords

  • motivatie
  • autonomie-ondersteuning
  • voortgezet onderwijs
  • zelfdeterminatietheorie

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'