Effectieve succesfactoren in de governance van zorgnetwerken

Translated title of the thesis: Effective success factors in governance of healthcare networks
  • W. Woestenenk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door vergrijzing, de toename van het aantal mensen met een chronische aandoening en door de stijgende zorgkosten neemt de druk op de zorg toe. De verwachting is dat er steeds minder handen komen per cliënt om deze zorg te leveren. Zo efficiënt mogelijk werken om dezelfde kwaliteit zorg te blijven leveren is daarom van belang. Netwerkzorg wordt gezien als de oplossing om de toegankelijkheid, kwaliteit, patiënttevredenheid en efficiëntie van zorg te verbeteren. Dit onderzoek focust zich op welke succesfactoren met betrekking tot de governance van zorgnetwerken een bijdrage leveren aan de effectiviteit van een zorgnetwerk. Door middel van een literatuuronderzoek en semigestructureerde interviews zijn vier Nederlandse zorgnetwerken getoetst op aanwezige succesfactoren welke door middel van kwalitatieve casestudy’s zijn vastgesteld. De resultaten suggereren dat relationele succesfactoren om interactie tussen deelnemers te bevorderen kan leiden tot een meer effectief zorgnetwerk, waarbij contactuele succesfactoren mogelijk als een randvoorwaarde kunnen gelden. Daarnaast zijn mogelijk drie nieuwe succesfactoren geïdentificeerd. Aanvullend onderzoek moet bevestigen of deze bevindingen ook daadwerkelijk legitiem zijn.
Date of Award9 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorRob Vanwersch (Supervisor) & Pien Walraven (Examiner)

Keywords

  • Governance
  • healthcare
  • zorgnetwerken
  • networks
  • partnership
  • kritische succesfactoren

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'