Efficiënter Leren van een Kennisclip?
: Een Vergelijkende Studie tussen Leren van een Kennisclip en een Tekst in een Online Leeromgeving.

Translated title of the thesis: Learning more Efficiently from a Knowledge Clip? : A Comparative Study between Learning with a Knowledge Clip and a Text in an Online Learning Environment.
  • Sabine Swinnen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Tijdens de coronapandemie snakte het onderwijs naar efficiënte kennisclips. Er was echter weinig bekend over de wijze waarop studenten leren van kennisclips. Dit onderzoek wil inzicht bieden in de manier waarop academische studenten leren van multimediale leermaterialen in een online leeromgeving. De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe ervaren studenten de cognitieve belasting bij het leren van een kennisclip in vergelijking tot tekst?’ Tevens is nagegaan of er een interactie-effect bestaat tussen voorkennis en leermateriaal op de cognitieve belasting en of deze belasting het effect van leermateriaal op leerresultaat medieert. Om dit te onderzoeken is een experiment opgezet met leermateriaal als onafhankelijke variabele en cognitieve belasting als afhankelijke variabele. In een between-group design is een kennisclip- en een tekstgroep vergeleken. Bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid (n = 4) aan Open Universiteit en masterstudenten Rechten (n = 9) aan een Vlaamse universiteit zijn at random toegewezen aan één bepaalde conditie. Na het maken van de voorkennistoets, bestudeerden de deelnemers het leermateriaal en beoordeelden hun cognitieve belasting. Afsluitend maakten zij een toets en beoordeelden hun cognitieve belasting. Voorkennis en leerresultaat zijn telkens gemeten met een toets bestaande uit zes items en cognitieve belasting met een multidimensionale zelfbeoordelingsschaal. Een effectieve data-analyse was onmogelijk door de kleine steekproefgrootte. Op basis van theorievorming en onderwijspraktijk zijn voorzichtig suggesties geformuleerd voor ontwerprichtlijnen. Conform het modaliteitseffect ervaren studenten een lage cognitieve belasting bij een kennisclip. Naarmate voorkennis toeneemt, ervaart de kennisclipgroep een lagere cognitieve belasting dan de tekstgroep. Gezien het belang van online en blended leren is het aan te raden dit onderzoek uit te voeren in een voldoende grote steekproef.
Date of Award10 Jan 2022
Original languageDutch
SupervisorHalszka Jarodzka (Supervisor)

Keywords

  • cognitieve belasting
  • voorkennis
  • kennisclip
  • tekst

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'