Enkel een band? De regeling van elektronisch toezicht in het Nederlandse sanctiestelsel getoetst aan de vereisten voor het maken van een gerechtvaardigde inbreuk op artikel 8 EVRM

Translated title of the thesis: Simply an ankle tag? The legal framework of electronic monitoring in the Dutch penal system and the requirements for a justified interference on article 8 of the ECHR
  • E. Legters

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek staat de regeling van elektronisch toezicht (ET) in het Nederlands sanctiestelsel centraal. Onderzocht wordt hoe de regeling zich verhoudt tot het toetsingskader van artikel 8 EVRM. Daarbij is ten eerste aandacht voor de ontwikkeling en invoering van ET en wordt ook de politiek-maatschappelijke context belicht. Tevens wordt stilgestaan bij de werkwijze en praktische toepassing van ET. De verschillende technieken (RFID en GPS) van ET en de juridische modaliteiten waarbinnen ET wordt toegepast, komen aan bod. Vervolgens komt de beschrijving en reikwijdte van artikel 8 EVRM en het toetsingskader voor het maken van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer aan de orde. Aanbeveling CM/REC (2014)4 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over ET wordt daarbij behandeld, omdat dit een nadere uitwerking van onder andere artikel 8 EVRM op dit onderwerp is. De regeling van ET wordt vervolgens stapsgewijs getoetst aan het uiteengezette theoretisch kader. Ook wordt een aantal geselecteerde uitspraken die betrekking hebben op ET meegenomen in de toetsing om tenslotte de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden.
Date of Award19 Feb 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • elektronisch toezicht
  • Artikel 8 EVRM
  • GPS/RFID
  • recht op privacy
  • enkelband
  • reclasseringstoezicht

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'