Euthanasie en toekomstig lijden: contra legem?

: Een onderzoek naar de toetsingspraktijk van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ten aanzien van de interpretatie van de wettelijke zorgvuldigheidseis omtrent het uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij beginnende dementie

  • J.M. Bekker-Compagnie

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Euthanasiewet vereist in art. 2 lid 1 sub b dat een arts die een euthanasieverzoek inwilligt de overtuiging heeft gekregen dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Jaarverslagen van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie tonen een significante stijging van het aantal meldingen van artsen dat betrekking heeft op stervenshulp in de beginfase van de ziekte dementie. Daarbij wordt het lijden aangeduid als toekomstig lijden, in de zin van gebukt gaan onder een toekomstbeeld van aftakeling en verlies van waardigheid. Aan de hand van wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur is onderzocht of dit een vorm van lijden is die binnen het wettelijk kader beoordeeld kan worden en aan welke voorwaarden deze beoordeling dient te voldoen. Vastgesteld is dat toekomstig lijden in beginsel grondslag kan vormen voor een euthanasieverzoek. Belangrijke juridische voorwaarden omtrent kenbaarheid, consultatie en subsidiariteit blijken in de huidige toetsingspraktijk echter niet in alle gevallen in acht genomen te worden, zodat geconcludeerd moet worden dat de praktijk op aspecten niet in overeenstemming is met de Euthanasiewet.
Date of Award23 Dec 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorDick van Ekelenburg (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

Euthanasie en toekomstig lijden: contra legem?: Een onderzoek naar de toetsingspraktijk van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ten aanzien van de interpretatie van de wettelijke zorgvuldigheidseis omtrent het uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij beginnende dementie
Bekker-Compagnie, J. M. (Author). 23 Dec 2016

Student thesis: Master's Thesis