Experimenteel onderzoek naar de effecten van simulatiegame Networkcase op de leer- en transferresultaten van tweedejaars studenten Havenlogistiek aan het Scheepvaart en Transportcollege.

Translated title of the thesis: Experimental research about the effects of simulation game Networkcase on the learning and transfer outcomes of second-year Port Logistics students at the Scheepvaart en Transport College .
  • Havva De Bruin - Kazbogan

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het doel van het onderzoek is bestuderen of studenten de beroepsvaardigheid “netwerken” leren door het spelen van een simulatiegame in een natuurgetrouwe leeromgeving, vergelijken met studenten die klassikaal frontaal worden gedoceerd. Daarbij werd bestudeerd of vooropleiding invloed heeft op de leerresultaten. Doordat de 77 participanten van het Scheepvaart en Transport College niet willekeurig zijn toebedeeld aan de condities, werd een quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd. Om het effect van serious games, intrinsieke motivatie, self-efficacy en self-assessment op een systematische en gestandaardiseerde manier te meten, is het “Game-based learning evaluation model” gebruikt. Voor het meten van leer-/transferresultaten is een kennistest geconstrueerd en een bestaande praktijktest aangepast en ingezet. Tot slot beoordeelden studenten zichzelf op gedragsindicatoren behorende bij de kwalificatie Coördinator/Manager Havenlogistiek en middels de “Focused Networking Self-Appraisal Questionnaire”. Geslacht, simulatie onderwijs en vooropleiding uitgezonderd, verschilden de groepen niet significant van elkaar betreffende de persoonskenmerken. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen betreffende de leerresultaten en meeste leerkenmerken, met uitzondering van effort en self-efficacy. De experimentele groep scoorde hoger op beide leerkenmerken. Daarnaast scoorde de experimentele groep significant hoger op de resultaten van de kennistest en de les-/gamekenmerken feedback, controle en rules en goals. Tot slot blijkt uit de voormeting dat vooropleiding geen invloed heeft op de leerresultaten. Ondanks dat er geen verschillen zijn in de leerresultaten, laten de resultaten van de onafhankelijke t-toets bij de praktijktoets zien dat studenten die de simulatiegame Networkcase hebben gespeeld betere transferresultaten hadden dan studenten in de controlegroep.
Date of Award22 Jan 2022
Original languageDutch
SupervisorRoland Klemke (Supervisor)

Keywords

  • leerresultaat
  • transferresultaat
  • simulatiegame
  • simulatie onderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'