Exploratief Kwalitatief Onderzoek naar de Wijze waarop het Stellen van Vragen door Docenten een Duurzame Feedbackdialoog tussen Peers Ondersteunt.

Translated title of the thesis: Explorative Qualitative Study on the Way Question-posing by Teachers Supports a Sustaina-ble Feedback-dialogue between Peers.
 • Agnes Brinks

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De snelle veranderingen in de gezondheidszorg stellen nieuwe eisen aan hbo-verpleegkundigen, dit vraagt van hen een levenslange leerhouding en onderzoekend vermogen. Door in het onder-wijs zelfregulerend leren te ondersteunen, kan een levenslange leerhouding worden ontwikkeld. Diep leergedrag stimuleren helpt onderzoekend vermogen te ontwikkelen. Duurzame feedback blijkt hieraan bij te dragen. Duurzame feedback is een doorlopend proces waarin studenten ac-tief feedback genereren, deze interpreteren en hun handelen daarop afstemmen. In dit proces zijn dialogen over leren tussen studenten essentieel om het proces van duurzame feedback vol-ledig te doorlopen. Docenten blijken nodig om deze duurzame feedbackdialoog te ondersteunen. Vanuit theoretisch oogpunt biedt het stellen van vragen hiervoor mogelijkheden. Onderzoek naar kenmerken van deze vragen is echter niet voor handen. Dit onderzoek dient daarom meerdere doelen: nagaan hoe het stellen van vragen door docenten een duurzame feedbackdialoog onder-steunt en wat kenmerken van deze vragen zijn en de wetenschappelijke kennis uitbreiden ten aanzien van interventies waarmee docenten een duurzame feedbackdialoog kunnen ondersteu-nen.
  Op basis van exploratief kwalitatief onderzoek werd antwoord gezocht op de vraag in hoe-verre het stellen van vragen door docenten een duurzame feedbackdialoog tussen studenten on-dersteunt en wat kenmerken van deze vragen zijn. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een, op basis van theorie geconstrueerd, model voor een duurzame feedbackdialoog: studenten delen hun zelfassessment en vragen op basis daarvan feedback (assessmentfase), er wordt feed-back gegeven (feedbackfase), waarna deze gezamenlijk geïnterpreteerd en vergeleken wordt (interpretatie- en vergelijkingsfase). Tot slot worden, op basis van voorgaande stappen, nieuwe doelen en vervolgacties besproken (planfase).
  Binnen de flexibele deeltijdopleiding tot verpleegkundige van NHL Stenden Hogeschool werden vier contactmomenten geobserveerd werd bij acht studenten een semigestructureerd in-terview afgenomen. Er werden acht type vragen onderscheiden, iets meer dan de helft werd ge-steld aan één student. Ongeveer 1/3 van alle vragen ging vooraf aan of werd gesteld tijdens een fase van een duurzame feedbackdialoog. Dit betrof ruim de helft van de dialogen. Studenten voerden vooral gesprekken die kenmerken bevatten van de assessment-, feedback- en planfase. Vragen om feedback te geven of aan te geven hoe een taak aangepakt kon worden en vragen naar verklaringen of verduidelijking ondersteunden een deel van de feedback- en planfasen. De interpretatie- en vergelijksfase vonden nauwelijks plaats, overige fasen werden niet volledig doorlopen: vragen sloten niet aan op de kenmerken van een duurzame feedbackdialoog. Opval-lend is, dat de keer dat een docent aan een student vroeg zelf vragen te formuleren, een gesprek tussen studenten ontstond met kenmerken uit verschillende fasen. Dit kan een aanwijzing zijn dat een student vragen om zelf feedbackvragen te formuleren een duurzame feedbackdialoog ondersteunt. Daarnaast bleken de groepssamenstelling en het gebruik van feedbackformulieren van invloed op duurzame feedbackdialogen. Het stellen van vragen door docenten blijkt een duurzame feedbackdialoog tussen studenten te ondersteunen, mits deze vragen aansluiten bij de kenmerken van deze dialoog en gesteld worden aan meerdere studenten. Wanneer vragen niet aansluiten bij de kenmerken van de verschillende fasen van een duurzame feedbackdialoog en vragen gesteld worden aan één student, blijft een dialoog geheel of gedeeltelijk uit.
  Date of Award6 Jul 2019
  Original languageDutch
  SupervisorKim Dirkx (Supervisor), Gerry Geitz (Supervisor) & Hans Hummel (Examiner)

  Keywords

  • duurzame feedback
  • feedbackdialoog;
  • docentvragen

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '