Flexibiliteit in het omgevingsplan bezien in het licht van het formele rechtszekerheidsbeginsel

Translated title of the thesis: Flexibility in the physical environmentplan as seen in the light of te formal principal of legal certainty.
  • A. Kuiper

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Omgevingswet maakt het mogelijk om in het omgevingsplan te werken met open normen en andere vormen van flexibiliteit. In dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag of toepassing van flexibiliteitsmogelijkheden in het omgevingsplan kan leiden tot strijd met het formele rechtszekerheidsbeginsel. De conclusie is dat deze vraag niet met een simpel ja of nee kan worden beantwoord. Of een flexibiliteitsmogelijkheid al dan niet binnen de grenzen van de formele rechtszekerheid blijft, is namelijk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Voor sommige flexibiliteitsmogelijkheden geldt dat waarschijnlijk niet snel buiten de formele rechtszekerheidsgrens zal worden getreden. Voor het gebruik van open normen ligt dat ingewikkelder. De rechtspraak biedt weliswaar de nodige aanknopingspunten voor de vraag of een open norm voldoende concreet en objectief begrensd is, maar dit neemt niet weg dat er ruimte is voor interpretatie en het op voorhand dus niet zeker is of een open norm de rechterlijke toetsing aan het formele rechtszekerheidsbeginsel zal doorstaan.
Date of Award9 Jun 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • omgevingswet
  • omgevingsplan
  • flexibiliteit
  • flexibiliteitsinstrumenten
  • rechtszekerheid
  • rechtszekerheidsbeginsel

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'