Gebiedsbescherming in wetsvoorstel Wet natuurbescherming

: Is het normatieve kader van artikel 6 Habitatrichtlijn voor wat betreft vergunningverlening (specifiek) en programmatische aanpak (generiek) correct geïmplementeerd in het huidige en toekomstige Nederlandse natuurbeschermingsrecht?

  • E.N. Dijkhuizen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek wordt geanalyseerd of het normatieve kader van artikel 6 Habitatrichtlijn voor wat betreft vergunningverlening (specifiek) en programmatische aanpak (generiek) correct is geïmplementeerd in het huidige en toekomstige Nederlandse natuurbeschermingsrecht. Beschreven wordt wat het normatieve kader van artikel 6 Habitatrichtlijn inhoudt. Vervolgens is onderzocht hoe deze uitgangspunten zijn geïmplementeerd in de huidige Natuurbeschermingswet 1998 en het wetsvoorstel voor de Wet natuurbescherming. Er werden diverse afwijkingen geconstateerd in de huidige wetgeving en in het wetsvoorstel worden deze afwijkingen in een aantal gevallen verbeterd. Echter, sommige geconstateerde afwijkingen werden ongewijzigd overgenomen en daarnaast werden nieuwe afwijkingen geconstateerd. Het verdient aanbeveling om nogmaals kritisch naar de implementatie van artikel 6 Habitatrichtlijn te kijken voor wat betreft vergunningverlening (specifiek) en programmatische aanpak (generiek). Met name het onderdeel programmatische aanpak lijkt de toets met de uitgangspunten en vereisten van artikel 6 Habitatrichtlijn niet te doorstaan. Deze constatering is opmerkelijk te noemen aangezien één van de uitgangspunten van het wetsvoorstel is: het creëren van een integraal en vereenvoudigd wettelijk kader dat Europese regelgeving als uitgangspunt neemt.
Date of Award23 Nov 2015
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorAlphons van den Bergh (Supervisor) & Sander Kole (Examinator)

Cite this

Gebiedsbescherming in wetsvoorstel Wet natuurbescherming: Is het normatieve kader van artikel 6 Habitatrichtlijn voor wat betreft vergunningverlening (specifiek) en programmatische aanpak (generiek) correct geïmplementeerd in het huidige en toekomstige Nederlandse natuurbeschermingsrecht?
Dijkhuizen, E. N. (Author). 23 Nov 2015

Student thesis: Master's Thesis