Gefinancierde rechtsbijstand rondom het politieverhoor
: Voldoet de Nederlandse wet- en regelgeving aan de Europese verplichtingen van het EVRM en het Unierecht ?

Translated title of the thesis: Legal Aid prior to and during police interrogation. : Does Dutch law and regulations comply with the European obligaties of the ECHR and EU law?
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Toegang tot het recht is essentieel voor een goed functionerende democratische rechtsstaat. Voor mensen die de kosten van rechtsbijstand niet zelf kunnen dragen is een goed en duurzaam stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand vooral in de beginfase van een opsporingsonderzoek van wezenlijk belang. Om te bezien of de financiering van rechtsbijstand in deze fase in de pas loopt met de Europese ontwikkelingen staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe verhoudt de Nederlandse regelgeving van de gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken, met name bij het politieverhoor, zich tot de positieve verplichtingen van de Staat, die voortvloeien uit artikel 6 lid 3 sub c EVRM en EU-richtlijnen 2013/48 en 2016/1919? Gebleken is dat de positieve verplichtingen onder andere de financiering van een voldoende kwaliteitsvol rechtsbijstandssysteem, bevordering van opleiding van rechtsbijstandverleners en kostendekkende vergoedingen voor rechtsbijstandverleners behelzen. Geconcludeerd kan worden dat voornamelijk door jarenlange lage vergoedingen het systeem van gefinancierde rechtsbijstand zoals momenteel door de Nederlandse Staat is vormgegeven niet volledig voldoet aan de eisen die aan haar zijn opgelegd vanuit het Europeesrechtelijk kader. Wel worden de opleidingen van de rechtsbijstandverleners bevorderd door de subsidieregeling beroepsopleiding sociale advocaten.
Date of Award21 Feb 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorMarelle Attinger (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examiner)

Keywords

  • strafrecht
  • gefinancierde rechtsbijstand
  • politieverhoor
  • Artikel 6 lid 3 c EVRM
  • EU Richtlijn 2013/48
  • EU Richtlijn 2016/1919

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'