Gelijke monniken, gelijke kappen
: Een vergelijkend onderzoek naar de procedurele en materiële overeenkomsten en verschillen bij afgifte van de zorgmachtiging binnen respectievelijk de Wvggz en de Wfz en de rechterlijke motivering daarvan.

Translated title of the thesis: Equal treatment for equal cases: A comparative study into the procedural and material similarities and differences when issuing care authorization within the Compulsory Mental Healthcare Act (Dutch: Wvggz) and the Forensic care act (Dutch: Wfz) and the judicial motivation thereof.
  • E.J.R. van Oostrum

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Sinds de invoering van artikel 2.3 Wfz kan de strafrechter in een civiele procedure een zorgmachtiging afgeven. In voorliggend onderzoek is gekeken naar de verschillen en overeenkomsten van de materiële en procedurele criteria bij afgifte van een zorgmachtiging door respectievelijk de civiele- en de strafrechter. Doordat in de literatuur zorgen waren over een ‘strafrechtelijke’ kleuring in het geval van toepassing van artikel 2.3 Wfz werd een verschil in materiële criteria verwacht.
Na het bestuderen van 15 strafrechtelijke en 15 civielrechtelijke beslissingen in combinatie met literatuuronderzoek kwam echter naar voren dat er bij de toepassing van materiële criteria geen onderscheid waarneembaar is tussen beide varianten.
Opvallend is dat procedureel wel verschillen zichtbaar zijn, ook naast de wettelijk bepaalde verschillen. Uit het onderzoek blijkt dat nog enkele opvallende verschillen in de procedurele praktijk voorkomen. De drie belangrijkste zijn de openbaarheid van de zitting, het horen van de betrokkene en de aanwezigheid van de OvJ ter zitting.
Wat betreft de inhoudelijke motivering wordt in voorliggend onderzoek geen onderscheid waargenomen tussen beide varianten. Het onderzoek wordt afgesloten met beschrijving van enkele knelpunten en aanbevelingen.
Date of Award22 Sept 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Wet verplichte GGZ
  • Artikel 2.3 Wet forensische zorg
  • Zorgmachtiging
  • Materiële criteria
  • Formele criteria
  • Motivering

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'