Gemotiveerd voor de klas in het mbo!
: Een mixed methods onderzoek naar docentmotivatie en motivatieversterkende interventies.

Translated title of the thesis: Staying motivated teaching in vocational education!: Mixed methods research on the motivation of teachers in vocational education and on motivation enhancing interventions
 • Johanna Haan

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het onderwijs verandert continu, ook de rol van de docent is in ontwikkeling. Het is van belang dat de docent in staat is om optimaal te kunnen functioneren en te blijven groeien, daarbij speelt motivatie een cruciale rol. Uit eerder onderzoek blijkt dat de docentmotivatie voor professioneel leren niet altijd optimaal is, terwijl motivatie in zijn algemeenheid juist van invloed is op de kwaliteit van het docentschap en daarmee ook op het onderwijs (Jansen in de Wal, 2016). Het beroep docent is niet in trek en het mbo vergrijst (Bussemaker & Dekker, 2017), de overheid zet in op het behouden van het huidige docentencorps, daarvoor is het van belang om te weten waar de mbo-docent gemotiveerd van raakt. Immers, een goed gemotiveerde docent is goud waard. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe en in welke mate docenten gemotiveerd zijn voor de uitvoering van het primaire onderwijsproces, welke docentkenmerken hierop van invloed zijn en met welke interventies de motivatie versterkt kan worden. Om dit te onderzoeken is gebruik gemaakt van de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (2000), in het bijzonder de Basic Needs Theory en de Organismic Integration Theory. Het onderzoek is uitgevoerd bij een mbo-school. Docenten, instructeurs en stagiairs vormden de onderzoeksgroep. Aan de hand van een mixed methods research is voor het kwantitatieve deel van het onderzoek een survey-onderzoek uitgevoerd. De doelgroep is geselecteerd aan de hand van een doelgerichte steekproef, de digitale vragenlijst heeft een respons van 70,4% (N=97). Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek is een focusgroeponderzoek uitgevoerd (N=10) en zijn er individuele interviews afgenomen (N=5). De vragenlijst is samengesteld op basis van bestaande gevalideerde variabelen aangevuld met zelf geconstrueerde variabelen. Uit het onderzoek blijkt dat de onderzoeksgroep autonoom gemotiveerd is waarbij het motivatietype intrinsieke motivatie domineert, gevolgd door geïdentificeerde regulatie. Op de basisbehoeften sociale verbondenheid, autonomie en competentie scoort de onderzoeksgroep gemiddeld genomen goed. De algemene motivatie voor de uitvoering van lesgebonden taken is ruim voldoende. De onderzoeksgroep is het meest gemotiveerd voor de uitvoering van het onderwijs. Het merendeel van de docentkenmerken blijkt niet van invloed te zijn op de motivatie, daarentegen blijken persoonskenmerken zoals leeftijd en dienstjaren wel invloed te hebben. De docent motiveert zichzelf door interventies toe te passen welke gericht zijn op het denkproces van de docent, de verandering van werkwijze, de ontwikkeling van de docent, regie op eigen werk en interactie met de student, collega's en omgeving. Alles overziend kan gezegd worden dat de docent gemotiveerd voor de klas staat, de docent is ruim voldoende en autonoom gemotiveerd en beschikt over een gevarieerd pakket aan interventies welke toe te passen zijn om de reguliere motivatie en de motivatie na een tegenslag te versterken.
  Date of Award4 Sept 2018
  Original languageDutch
  SupervisorRob Martens (Supervisor)

  Keywords

  • motivatie
  • zelfdeterminatietheorie
  • mbo
  • docenten
  • primaire onderwijsproces

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '