Gevolgen van schending van beleidsregels AFM voor de toepassing van de remedies dwaling en schending van de privaatrechtelijke zorgplicht

Translated title of the thesis: Consequences of infringement of AFMs policies concerning remedies provided in cases of mistake and breach of the duty of care under private law.
  • C.A. Wulf

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In de Wft staan open en gesloten normen. De open normen zijn globaal geformuleerd. De AFM verstrekt beleidsregels mbt deze normen. Een beleidsregel is een besluit in de zin van de Awb. De AFM verstrekt beleidsregels om het beleid inzichtelijk te maken. De regels in de Wft zijn toezichtrechtelijk en gericht op de financiële onderneming. Overtreding van een Wft norm leidt niet tot nietigheid / vernietigbaarheid van de onderliggende rechtshandeling. Een Wft norm is geen onderdeel van het civiele recht, maar kleurt het wel in en daarmee wordt gewicht toegekend aan de beleidsregels. Een beroep op dwaling vanwege een (onjuiste) mededeling slaagt niet snel. Een beroep op dwaling vanwege het niet nakomen van een mededelingsplicht wordt sneller gehonoreerd. De consument moet rekening houden dat de dwaling voor eigen risico komt en dat van hem een inspanning verwacht wordt. De consument kan zich niet rechtstreeks beroepen op toezichtrechtelijke regels en de civiele rechter gaat niet in op schending van deze regels, tenzij het gaat om overtreding van een regel die ter bescherming van de consument is opgesteld. Bij een contractuele rechtsverhouding kan de consument een beroep doen op schending van bijzondere zorgplicht via de redelijkheid en billijkheid (“R&B”). In andere gevallen kan via art. 6:162 lid 2 BW een koppeling worden gemaakt naar de R&B. De haalbaarheid hangt af van het relativiteitsvereiste.
Date of Award24 Jun 2020
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • AFM
  • Beleidsregels
  • dwaling
  • zorgplicht
  • Wft
  • Soft law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'