Groepstoezicht op Nederlandse verzekeraars: het normenkader ontrafeld

Translated title of the thesis: Group supervision of Dutch insurers: the regulatory framework unraveled
  • K.M. Keemink

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie bespreekt het prudentiƫle normenkader voor verzekeringsgroepen dat voortvloeit uit de Wft en Europese verordeningen. Centraal staat de vraag, welke verplichtingen en verantwoordelijkheden op grond van de prudentiƫle wetgeving rusten op een Nederlandse verzekeraar binnen een groep of een met deze verzekeraar verbonden onderneming.
Om deze vraag te beantwoorden is eerst de betekenis van belangrijke groepsbegrippen als moederonderneming en deelneming geanalyseerd. Vervolgens is onderzocht hoe met gebruikmaking van deze begrippen wordt vastgesteld of groepstoezicht van toepassing is, en zo ja, welke variant van het groepstoezicht van toepassing is. De mogelijke situaties zijn in een schematisch overzicht samengevat. Daarna is aan de hand van de Wft, de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en lagere regelgeving het normenkader voor de verschillende typen verzekeringsgroepen geanalyseerd en zijn de verplichtingen voor groep en/of verzekeraar binnen de groepsstructuur in al deze situaties beschreven. Ook zijn daarbij de verplichtingen voor verzekeringsgroepen die voortvloeien uit de Whav betrokken. Tot slot zijn enkele aandachtspunten toegelicht.
Date of Award23 Jan 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorMarc Hendrikse (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examiner)

Keywords

  • verzekeraars
  • financieel toezicht
  • Solvency II
  • Wft
  • groepstoezicht
  • richtlijngroep

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'