Handhaving van de wet natuurbescherming

: Zijn er obstakels in deze wet die de handhaving kunnen belemmeren?

  • H.J.K. Beers-Vonkeman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Onderzocht is in hoeverre de verschuiving in de Wet natuurbescherming van vergunningen en ontheffingen naar zorgplichten en algemene regels mogelijkerwijs tot problemen bij handhavend optreden zou kunnen leiden.

Gekeken is naar: bevoegdheidsverdeling, verschuiving in de regelgeving, opzetvereiste, algemene zorgplichtbepaling en invloed van rechtsbeginselen en/of algemene beginselen van behoorlijk bestuur op de handhaving.
Bevoegd tot bestuursrechtelijke handhaving zijn veelal gedeputeerde staten van de provincies, daarnaast is strafrechtelijke handhaving mogelijk. Er is een opzetvereiste in veel verbodsbepalingen opgenomen. Hierdoor kan de handhaving bemoeilijkt worden. De algemene zorgplichtbepaling, die volgens de wetgever een vangnetfunctie heeft, heeft geen grotere rol gekregen en uit de jurisprudentie blijkt geen belemmering door het lex certa-beginsel. In de jurisprudentie over gebiedsbescherming komt het rechtszekerheidsbeginsel naar voren, die eisen stelt over eenduidigheid, zekerheid en duidelijkheid. Voor het overige, zowel in soorten- als in gebiedsbescherming, geldt dat de rol van de rechtsbeginselen en/of abbb niet valt vast te stellen uit de beschikbare jurisprudentie.
Date of Award6 May 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorSander Kole (Supervisor) & Karianne Albers (Examinator)

Keywords

  • wet natuurbescherming
  • handhaving
  • algemene zorgplicht
  • opzet
  • rechtsbeginselen
  • bevoegdheidsverdeling

Cite this

Handhaving van de wet natuurbescherming: Zijn er obstakels in deze wet die de handhaving kunnen belemmeren?
Beers-Vonkeman, H. J. K. (Author). 6 May 2019

Student thesis: Master's Thesis