Heiligt het doel de middelen?

: Over de weigerende observandus, artikel 37a Sr en de Belgische interneringswet als alternatief

  • J. Loggen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Onderzocht is in hoeverre de Belgische interneringswet een werkend alternatief kan bieden voor de bekritiseerde wetswijziging van artikel 37a Sr, om het probleem omtrent tbs-oplegging bij weigerende observandi te ondervangen.
De wetgever heeft middels het vernieuwde artikel 37a Sr bepaald, dat gedragsdeskundigen in het geval van weigerende observandi, onder bepaalde voorwaarden het medisch dossier zonder diens toestemming mogen ingezien ten behoeve van de vaststelling van een stoornis. Deze regeling levert wrijving op met artikel 8 EVRM en het medisch beroepsgeheim. Tevens roept de regeling nieuwe gevaren in het leven waardoor het risico bestaat dat deze zijn doel voorbij zal schieten.
Het in de interneringswet opgenomen deskundigenonderzoek kan door de waarborgen waarmee dit onderzoek is omkleed, in tegenstelling tot het vernieuwde artikel 37a Sr, de proportionaliteitstoets doorstaan. Doelmatig is de regeling echter niet. De interneringswet bevat geen regeling om internering te kunnen gelasten indien een deskundigenonderzoek ontbreekt, wat in de praktijk leidt tot schending van de rechten van weigerende observandi. Ook bieden de plaats van het stoornisvereiste in de interneringswet, alsmede de mogelijkheid om internering te gelasten bij reeds gedetineerden met een stoornis, geen bruikbare oplossingen. Dienaangaande is de interneringswet geen geschikt alternatief.
Date of Award21 Nov 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorLitska Strikwerda (Supervisor) & Göran Sluiter (Examinator)

Keywords

  • TBS
  • weigerende observandi
  • wetswijziging artikel 37a Sr
  • Belgische interneringswet
  • Artikel 8 EVRM
  • Medisch beroepsgeheim

Cite this

Heiligt het doel de middelen?: Over de weigerende observandus, artikel 37a Sr en de Belgische interneringswet als alternatief
Loggen, J. (Author). 21 Nov 2019

Student thesis: Master's Thesis