Herstel van een fout in het aanbestedingsrecht versus gelijkheidsbeginsel

  • C. van Amesfoort

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De richtlijn 2014/24/EU en de Aanbestedingswet 2012 kennen verschillende beginselen, waaronder het gelijkheidsbeginsel. Het dient er voor te zorgen dat de aanbestedende dienst de inschrijvers gelijk behandelt, zodat een goede mededinging wordt bevorderd en inschrijvers dezelfde kansen krijgen om de overheidsopdracht gegund te krijgen. Een aanbestedende dienst komt vaak voor de vraag te staan of een inschrijver de mogelijkheid mag/moet krijgen om een fout in een inschrijving te herstellen. Het gelijkheidsbeginsel speelt hierbij een grote rol. Oude rechtspraak gaf geen mogelijkheid tot het bieden van herstel en stelde geen voorwaarden wanneer dit wel zou mogen/moeten. In latere rechtspraak wordt de mogelijkheid wel geboden tot herstel van een fout, weliswaar onder voorwaarden. Deze voorwaarden waren eerste instantie alleen gericht op de fout zelf, maar later zijn er ook voorwaarden gekomen hoe de aanbestedende dienst en de inschrijver dienen te handelen. Het is alleen onder deze set voorwaarden – betreffende de fout, aanbestedende dienst en inschrijver – dat het mogen of moeten aanbieden van een mogelijkheid tot herstel van een fout niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.
Date of Award23 May 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorJan Willem Sap (Supervisor) & Ria Slegers (Examinator)

Cite this

Herstel van een fout in het aanbestedingsrecht versus gelijkheidsbeginsel
Amesfoort, C. V. (Author). 23 May 2017

Student thesis: Master's Thesis