Herziening en nadele van bewijs- en strafbaarheidsbeslissingen

  • J.P. Breugel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het laatste jaar is regelmatig in dag- en opiniebladen gepubliceerd over de mogelijkheid tot invoering van de modaliteit ‘herziening ten nadele’ in het Nederlandse strafprocesrecht. Ook de vakliteratuur in de juridische wereld bleef hierbij niet achter. Bij het niet-juridisch geschoolde deel van de Nederlandse bevolking is ‘herziening ten nadele’ nauwelijks bekend. Immers, alle publiciteit over vermeende gerechtelijke dwalingen betreffen dwalingen ten nadele van verdachten die dan (langdurig) achter de tralies verdwijnen. Dat ook verdachten worden vrijgesproken van het hen ten laste gelegde terwijl later door middel van moderne technieken hun schuld alsnog kan worden vastgesteld wordt in het voordeel van die verdachten uitgelegd. Of die visie juist is en of de modaliteit ‘herziening ten nadele’ zou moeten worden ingevoerd in het Nederlandse straf-procesrecht intrigeerde mij en zette mij aan tot het schrijven van deze scriptie.De rechtszekerheid en de humaniteit verlangen dat een strafproces niet tot in het oneindige kan worden voortgezet of elk moment opnieuw kan worden aangevangen. Dit moet evenwel uitzondering lijden, wanneer duidelijk blijkt dat onrecht is geschied. Het in stand houden van een onrechtvaardige beslissing kan nooit een eis van het recht zijn en evenmin door de rechtszekerheid worden gevorderd.Een middel tot herstel van rechterlijke dwalingen moet dan open blijven; maar wil men de onherroepelijkheid van het rechterlijk gewijsde hierdoor niet weer op losse schroeven zetten, dan moet dit een buitengewoon rechtsmiddel blijven. De aanwending daarvan is aan scherp omschreven grenzen gebonden.Onze wet kent zulk een middel in herziening, het tweede van de buitengewone rechts-middelen. Het staat alleen open tegen beslissingen waarin ten nadele van de verdachte is gedwaald; alleen veroordelingen kunnen worden herzien, vrijspraken niet. (art. 457 Sv).Volgens de Nederlandse wet is vrijspraak onherroepelijk en kan de gewezen verdachte niet meer worden veroordeeld, zelfs niet wanneer hij het misdrijf zelf achteraf bekent. Daar zijn goede gronden voor. Onze rechtsstaat is er bij gebaat dat er een moment komt waarop een zaak is afgedaan. Het oordeel van de rechter is er immers ook om voor rust in de samenleving te zorgen. Bovendien is het onwenselijk wanneer een gewezen verdachte voorwerp blijft van strafrechtelijke en/of particuliere onderzoeken en van speculaties over zijn schuld.
Date of Award17 Jun 2008
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorDick van Ekelenburg (Supervisor) & Evert Stamhuis (Examinator)

Cite this

Herziening en nadele van bewijs- en strafbaarheidsbeslissingen
Breugel, J. P. (Author). 17 Jun 2008

Student thesis: Master's Thesis