Het aansprakelijkheidsrisico van wettelijk verplichte communicatie over tweedepijlerpensioen
: Een onderzoek naar de omvang van het aansprakelijkheidsrisico van de pensioenuitvoerder op grond van onrechtmatige daad voor schade bij de deelnemer door onjuiste of onvolledige ingevolge de Pensioenwet verplichte informatieverstrekking, nu en in de nabije toekomst

  • M.M.A. van Issum

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het voorbije decennium is de hoeveelheid informatievoorschriften waaraan de pensioenuitvoerder richting de deelnemer moet voldoen ingevolge de Pensioenwet fors toegenomen en er is wederom een expansie aanstaande wegens de herziening van Richtlijn 2003/41/EG (de 'Pensioenfondsenrichtlijn'). Aanleiding om onderzoek te doen naar de omvang van het risico op aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad van de pensioenuitvoerder voor schade die de deelnemer lijdt door onjuiste of onvolledige ingevolge de Pensioenwet verplichte informatieverstrekking en naar de vraag of in de nabije toekomst een stijging van dit risico is te verwachten. Analyse van bestaande rechtsbronnen leidt tot de gevolgtrekking dat de toename van het aantal informatievoorschriften vooralsnog niet heeft geleid tot een stijging van het aansprakelijkheidsrisico. Uit een inventarisatie en beoordeling van de in de nabije toekomst in de Pensioenwet te implementeren informatieverplichtingen wordt geconcludeerd dat op korte termijn ook geen toename van het risico op aansprakelijkheid valt te verwachten.
Date of Award30 Sept 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorDonald Hellegers (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examiner)

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'