Het concurrentiebeding en het relatiebeding onder de Wwz

  • E. Duru

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wwz ingevoerd, waardoor onder andere art. 7:653 BW is gewijzigd. Ten gevolge van deze wijziging is het gecompliceerder om een concurrentie- en/of een relatiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen. Blijkens de parlementaire geschiedenis wordt rekening gehouden dat een concurrentiebeding belemmerend kan werken bij een overstap naar een andere baan en dit geldt des te meer voor een werknemer met een tijdelijk contract. Gelet op het geschetste ‘dubbel nadeel’ dat een werknemer bij een tijdelijk contract ondervindt, is het uitgangspunt van de wetgever dat een beding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verboden. Uitzonderingen zijn mogelijk, doch gelden hiervoor strikte voorwaarden. De probleemstelling van het onderzoek is: ‘Wat zijn de verschillen tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder de Wwz en zijn de doelstellingen van de wetgever met betrekking tot een concurrentiebeding ex 7:653 lid 2 BW behaald?’ Ook is onderzocht in hoeverre de veranderingen krachtens art. 7:653 BW zich verhouden met betrekking tot een functiewijziging en ondernemingsrechtelijke veranderingen, zoals een overgang van een onderneming. Aan de hand van de gepubliceerde rechtspraak en de literatuur worden de bevindingen uiteengezet.
Date of Award1 Jul 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJacobus Rinkes (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Cite this

Het concurrentiebeding en het relatiebeding onder de Wwz
Duru, E. (Author). 1 Jul 2017

Student thesis: Master's Thesis