Het Effect van Aantrekkelijk Vormgegeven Multimediaal Leermateriaal op de Motivatie van Lerenden

Translated title of the thesis: The Effect of an Aesthetically Appealing Design of Multimedia Learning Material on the Motivation of Students
 • A.J. Nanninga

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Onderzoek toont aan dat de motivatie van Nederlandse leerlingen onder druk staat. Docenten staan voor de uitdaging om hier in de lespraktijk op in te spelen. In deze studie is onderzocht of het ontwerp van digitaal leermateriaal hier een bijdrage in kan leveren. Gekeken is of de emoti-onele staat van de lerende, waarvan verondersteld wordt dat deze een effect heeft op de intrin-sieke motivatie, positief beïnvloed kan worden door multimediaal leermateriaal wat is ontwer-pen volgens principes van de emotional design hypothese. Principes die volgens recent onder-zoek positieve effecten laten zien voor affectieve gevoelens zoals inspiratie, interesse en moti-vatie. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of deze effecten gegenereerd kunnen wor-den bij derdejaars vmbo-leerlingen.
  Een experiment is uitgevoerd waarbij een groep leerlingen (N = 120) random is toegewezen aan 4 condities, gebaseerd op de mate van emotionele beïnvloeding: extrinsieke (positief of neutraal videofragment) en intrinsieke beïnvloeding (emotional design of neutraal ontwerp). Dit om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: wat is de invloed van het toepassen van emotional design principes in het ontwerp van multimediaal leermateriaal op de emotionele staat en intrin-sieke motivatie van lerenden in het pre-examenjaar van het voortgezet onderwijs? Verwacht werd dat het werken met een emotional design tot hogere scores voor positieve emoties en in-trinsieke motivatie zou leiden.
  De resultaten van het experiment laten zien dat een ontwerp wat is vormgegeven volgens de emotional design principes geen positief effect heeft op de emotionele staat van de lerende. In alle vier de condities is juist een afname van positieve ervaren emoties waargenomen, deze af-name was het sterkst bij de twee groepen die werkten met het emotional design. Ook voor een mediërend effect van de emotionele staat op de veronderstelde relatie tussen de ontwerpconditie en intrinsieke motivatie is geen bewijs gevonden. Wel is er een positieve relatie aangetroffen tussen de ervaren positieve emoties en de intrinsieke motivatie van de lerende.
  Een verklaring voor de afwijkende de resultaten ligt mogelijk in het emotioneel beladen onder-werp van het leermateriaal (kanker) en de vormgeving van het leermateriaal: het is onvoldoende gelukt om onderscheid te creëren tussen het experimentele en neutrale ontwerp.
  Op basis van de resultaten wordt aan onderzoekers, docenten en ontwikkelaars aanbevolen om in lessen en materialen affectieve en cognitieve processen verder met elkaar te verbinden en integreren. Vervolgonderzoek is echter nodig om de specifieke effecten nader uit te werken én om te komen tot standaard ontwerpprincipes.
  Date of Award11 Jun 2019
  Original languageDutch

  Keywords

  • emotional design
  • multimedia learning
  • emotion
  • motivation

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '