Het effect van de Floreersafari op het welbevinden van basisschoolleerlingen en het verband tussen welbevinden en leerprestaties.

Translated title of the thesis: The effect of the Floreersafari on primary school pupils’ well-being and the relationship between well-being and academic performance.
  • Caroline Van Rooij

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Wereldwijd staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk vanwege de toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken en de nadruk op prestaties en productiviteit. Ook in Nederland kampen steeds meer kinderen met mentale problemen, wat weerslag heeft op hun algeheel functioneren en leerprestaties. Dit onderzoek ging de effecten na van de positief-psychologische interventie Floreersafari op het welbevinden van leerlingen en beoogde inzicht te verkrijgen in het verband tussen welbevinden en leerprestaties. De eerste onderzoeksvraag luidde: ‘In hoeverre heeft de Floreersafari effect op het subjectief en academisch welbevinden en psychoproblematiek van basisschoolleerlingen uit groep 6 en 7?’ De tweede onderzoeksvraag was: ‘In welke mate dragen subjectief en academisch welbevinden bij aan leerprestaties?’ Hiertoe is een quasi-experimenteel en kwantitatief onderzoek uitgevoerd binnen een scholengemeenschap in Brabant onder leerlingen uit groep 6 en 7 van tussen de 9 en 11 jaar. Ter beantwoording van de eerste onderzoeksvraag zijn drie multilevelanalyses uitgevoerd. Uit de resultaten bleek dat het deel uitmaken van de interventie- of de controlegroep niet gerelateerd was aan respectievelijk gerapporteerd subjectief en academisch welbevinden en psychoproblematiek. Wel waren de aanvangswaarden van alle drie de kernvariabelen significant positief geassocieerd met de uitkomst op de tweede meting. De tweede onderzoeksvraag kon niet worden beantwoord, omdat de data hiervoor niet beschikbaar kwamen. De resultaten suggereren dat deelname aan de Floreersafari geen effect laat zien op welbevinden en psychoproblematiek en dat de beste voorspeller het aanvangsniveau van respectievelijk welbevinden en psychoproblematiek is. De resultaten zijn echter in sterke mate beïnvloed door onder andere de instabiele omstandigheden rond de implementatie ten tijde van de pandemie. Toekomstig onderzoek kan zich richten op het effect van een verbeterde versie van de Floreersafari zonder beperkende maatregelen op scholen. Daarbij kan het verband tussen welbevinden en leerprestaties verder worden uitgediept, waarbij heldere afspraken over dataverzameling essentieel is.

Date of Award28 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorNele Jacobs (Supervisor)

Keywords

  • Floreersafari
  • educatieve positief-psychologische interventies
  • welbevinden
  • psychoproblematiek
  • basisschoolleerlingen
  • positieve psychologie

Cite this

'