Het Effect van Docentgestuurde E-Feedback op de Revisie van Complexe Schrijfproducten in het Hoger Onderwijs

Translated title of the thesis: The Effect of Teacher-Driven E-Feedback on the Revision of Complex Writing Products in Higher Education
 • Patricia Buijs

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In vrijwel alle disciplines van het hoger onderwijs wordt verwacht dat studenten kunnen schrijven. Echter, schrijven is een moeilijk aan te leren complexe vaardigheid. Binnen het schrijfproces blijkt revisie noodzakelijk om de schrijfvaardigheid van studenten te verbeteren. Feedback is hierbij nodig om studenten te helpen hun schrijfproducten te reviseren. Wat de invloed van inhoud en modaliteit van feedback is op de revisie van complexe schrijfproducten is in de afgelopen jaren nog weinig onderzocht. Bovendien geven de bestaande onderzoeken tegenstrijdige uitkomsten. Tevens zijn de meeste van deze onderzoeken in het taalonderwijs uitgevoerd en niet in overige curriculummodules.
  Door het onderhavig onderzoek zal meer inzicht verkregen worden in het effect van elektronische docentfeedback op gemaakte revisies in een vakspecifieke module. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Wat is het effect van de inhoud en modaliteit van docentgestuurde e-feedback op de typen revisies van complexe schrijfproducten gemaakt door studenten in het hoger onderwijs?”.
  Er is een explorerend kwantitatief cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd waarbij gekeken is naar de revisies van studenten naar aanleiding van verschillende inhouden en modaliteiten van feedback. De inhoud bestond uit directieve/faciliterende feedback en lagere orde/hogere orde feedback. De feedbackmodaliteit bevatte opmerkingen en wijzigingen bijhouden in Microsoft Word. In totaal namen 47 derdejaars bachelor-studenten van de opleiding Bouwkunde aan de TU Delft deel. De participanten is gevraagd een paper van een student uit een vorig cohort met daarin tien verschillende feedbackitems waarin de verschillende typen feedback gevarieerd zijn opgenomen te reviseren.
  De resultaten geven aan dat het revisietype dat het meest voorkomt ‘andere betekenisbehoudende wijziging’ is. Bovendien is er een significant verschil tussen het revisietype voor lagere orde en hogere orde feedback en tussen het revisietype voor directieve en faciliterende feedback. Tussen het revisietype voor de feedbackmodaliteiten opmerking en wijziging bijhouden is geen significant verschil.
  Dit onderzoek laat zien dat de inhoud van feedback van invloed is op het type revisie dat de studenten hanteren en de modaliteit niet. Formele wijzigingen en microstructuurwijzigingen worden met name ingegeven door lagere orde en directieve feedback. Andere betekenisbehoudende wijzigingen en macrostructuurwijzigingen worden het meest uitgevoerd bij hogere orde en faciliterende feedback.
  Date of Award8 Sept 2019
  Original languageDutch
  SupervisorKim Dirkx (Supervisor) & Hans Hummel (Examiner)

  Keywords

  • docentgestuurde feedback
  • e-feedback
  • revisie
  • revisietype
  • schrijfproduct

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '