Het Effect van het Signaleringsprincipe op Multimediale Toetsing:
: Leidt het gebruik van pijlen in toetsitems tot hogere toetsprestaties bij leerlingen in het basisonderwijs?

Translated title of the thesis: The Effect of the Signaling Principle on Multimedia Testing:: Does the use of arrows in test items lead to higher test performance among elementary school students?
  • Michelle Van Snippenberg - Vermeulen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek wordt nagegaan of de uitgangspunten voor het inzetten van multimedia in leermiddelen zoals vastgelegd in de Cognitieve Theorie voor Multimediaal Leren (CTML) ook van toepassing zijn op multimediale toetsing. Huidig onderzoek levert hier een bijdrage aan door het effect van het signaleringsprincipe uit de CTML op multimediale toetsing te meten. Met signaleringsprincipe wordt bedoeld de mate waarin de aandacht van de lerende wordt gevestigd op essentiële onderdelen van het leermateriaal door middel van tekst, afbeeldingen, gebaren of oogbewegingen (Mayer, 2021). Het effect van het signaleringsprincipe op multimediale toetsing werd gemeten aan de hand van de afhankelijke variabele toetsprestaties, waarbij cognitieve belasting als modererende variabele werd meegenomen. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoek in de vorm van een within-subjects experimenteel onderzoek, waarbij een digitale rekentoets, gebaseerd op het rapport ‘de balans van het reken- en wiskundeonderwijs halverwege de basisschool 5’ (Hop & Kraemer, 2010), met zowel gemanipuleerde als niet-gemanipuleerde items werden voorgelegd aan de deelnemers. Na ieder item gaven de deelnemers de ervaren cognitieve belasting aan middels een 9-puntsschaal (Paas, 1992). De groep deelnemers bestond uit 64 leerlingen, in de leeftijd tussen 8 en 10 jaar (M = 8,71, SD = .57) van vier verschillende basisscholen, waarvan 36 jongens en 27 meisjes en 1 neutraal. In dit onderzoek zijn geen significante effecten gevonden wat betekent dat het toepassen van het signaleringsprincipe op toetsitems geen effect heeft gehad op toetsprestaties en dat de ervaren cognitieve belasting geen invloed heeft gehad op dit effect. In de discussie wordt verder ingegaan op de beperkingen en aanbevelingen die voortkomen uit deze conclusie.
Date of Award11 Apr 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorTamara Schleepen (Supervisor)

Keywords

  • Cognitieve Theorie voor Multimediaal Leren
  • cognitieve belasting
  • signaleringsprincipe
  • digitaal toetsen

Cite this

'