Het Effect van Peer Tutoring op het toepassen van Leerstrategieën en Persoonlijkheidskenmerken van Mbo-studenten en de Invloed van Opleiding en Geslacht.

Translated title of the thesis: The Effect of Peer Tutoring on the Application of Learning Strategies and Personality Traits of Secondary Vocational Education Students and the Influence of Education and Gender.
  • Judith Kerkhoffs

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het doel van de studie was om inzicht te krijgen in hoeverre peer tutoring effect had op het toepassen van leerstrategieën en persoonlijkheidskenmerken van eerstejaars mbo-studenten, om zo leren leren op school en in het toekomstig werkveld te optimaliseren. De mogelijke invloed van opleiding en geslacht werd eveneens meegenomen in dit onderzoek. De centrale onderzoeksvraag was: ‘Wat is het effect van peer tutoring op het toepassen van leerstrategieën en persoonlijkheidskenmerken van mbo-studenten en welke invloed hebben opleiding en geslacht?’ Om de hoofdvraag te beantwoorden werd een mixed method design gebruikt. Er werd gekozen voor kwantitatief en kwalitatief veldonderzoek. Het onderzoeksdesign voor het kwantitatieve onderzoek bestond uit een quasi-experimenteel design met voor- en nameting met drie groepen, namelijk twee experimentele groepen met interventie en een controlegroep zonder interventie. De interventie van de experimentele groepen bestond uit online en offline peer tutoring van zes weken. Voorafgaand aan de interventie ondergingen deze studenten een korte training om het toepassen van leerstrategieën als tutor vorm te geven. De controlegroep kreeg op traditionele wijze uitleg over het toepassen van leerstrategieën en studenten werden niet gekoppeld aan een tutor. Na een vergelijking van de totaalscore op het toepassen van leerstrategieën op de voormeting en de nameting werden zes studenten met de grootste toename en zeven studenten met de grootste afname op de toegepaste leerstrategieën uitgenodigd voor een interview. Met behulp van semigestructureerde interviews werden kwalitatieve data verzameld om de kwantitatieve data te verduidelijken. Op basis van het kwantitatief onderzoek werd geconstateerd dat het hoofdeffect ‘geslacht’ invloed had op ‘herhalen’, ‘organiseren’ en ‘consciëntieusheid’; vrouwen scoorden significant hoger dan mannen. Ook was sprake van een interactie-effect tussen ‘groep’ en ‘opleiding’ op het toepassen van ‘herhalen’, ‘organiseren’, ‘elaboreren’ en ‘kritisch denken’, waarbij met name de controlegroep Toerisme significant hoger scoorde dan de online groep Recreatie. Het kwalitatieve onderzoek gaf geen duidelijkheid omtrent de invloed van ‘geslacht’, aangezien er slechts twee mannelijke studenten deelnamen aan de interviews. Het interactie-effect tussen ‘groep’ en ‘opleiding’ werd wel onderstreept. Eindconclusie was dat zes weken peer tutoring geen significant effect had op het toepassen van leerstrategieën van mbo-studenten. Ook was er geen sprake van een significant verschil op persoonlijkheidskenmerken. Mogelijk heeft het korte tijdsbestek van de interventie tijdens corona daarin een rol gespeeld. Dat persoonlijkheid verandert tijdens de levensduur is waarschijnlijk, maar blijkt moeilijk te verklaren. De factor ‘geslacht’ had wel invloed op ‘herhalen’, ‘organiseren’ en ‘consciëntieusheid’, waarbij vrouwen significant hoger scoorden dan mannen. Wat wellicht meespeelde was de onevenredige vertegenwoordiging van mannelijke en vrouwelijke studenten in dit onderzoek. Ook het interactie-effect tussen ‘groep’ en ‘opleiding’ op het toepassen van een viertal leerstrategieën was significant, waarbij met name de controlegroep Toerisme significant hoger scoorde dan de online groep Recreatie. Een mogelijke verklaring was dat studenten uit de controlegroep Toerisme een spiegel misten in de vorm van een kritische tutorblik op het toepassen van leerstrategieën. Studenten zijn (zelf) kritisch, alleen niet op de toegepaste leerstrategieën. Daar komt bij dat zelfrapportages niet altijd inzicht geven in het werkelijke gebruik van leerstrategieën.Date of Award6 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorSlavi Stoyanov (Supervisor)

Keywords

  • peer tutoring
  • leerstrategieën
  • persoonlijkheidskenmerken
  • middelbaar beroepsonderwijs
  • opleiding
  • geslacht

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'