Het Effect van Retrieval Practice versus Herlezen op de Metacognitive Accuracy van Acht- en Negenjarige Basisschoolleerlingen

Translated title of the thesis: The Effect of Retrieval Practice versus Restudy on the Metacognitive Accuracy of Eight- and Nine Year Old Primary School Students
 • Marill Ketelaar

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat retrieval practice (ophalen van kennis uit het geheugen) tot een beter geheugen leidt voor die kennis dan herlezen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het ook leidt tot een betere metacognitive accuracy van jongvolwassenen. Dit omvat het nauwkeurig inschatten van welke leerstof beheerst wordt en welke leerstof nog niet. In onderzoek wordt dit vaak vastgesteld door proefpersonen een judgement of learning (JOL) te laten maken. Deze inschatting wordt vervolgens vergeleken met de daadwerkelijke prestatie op de toets. Wanneer de inschatting nauwkeurig is, heeft de leerling een betere basis waarop hij of zij aan zelfregulatie kan doen. De effectiviteit van zelfregulatie is namelijk in grote mate afhankelijk van de nauwkeurigheid van de metacognitive monitoring. Leerlingen die een betere inschatting kunnen maken in hoeverre zij de leerstof beheersen, kunnen hun leertijd effectiever kunnen besteden. Metacognitive accuracy wordt ook geassocieerd met betere schoolprestaties en een beter geheugen. Onduidelijk was of retrieval practice óók een positief effect heeft op de monitoring accuracy van kinderen in de basisschoolleeftijd.
  Doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in het effect van retrieval practice in vergelijking met de strategie herlezen op de metacognitive accuracy van acht- en negenjarige basisschoolleerlingen.
  Er participeerden 20 acht-/negenjarigen in het onderzoek. Deze kinderen zitten op een openbare basisschool gelegen in het dorp Zelhem en zijn geselecteerd op basis van hun leeftijd. Er werd gebruik gemaakt van een within-subjects design, waarbij de gehanteerde within-subjects factor de door participanten gebruikte oefenstrategie (retrieval practice vs. herlezen) is. De afhankelijke variabele was de Goodman- en Kruskal Gamma (γ) correlatie tussen JOL en latere prestatie op een item-by-item toets. De hypothese was dat retrieval practice leidt tot het accurater inschatten van de eigen prestatie op de eindtoets dan herlezen bij acht- en negenjarigen.
  Het woordenschatniveau van de kinderen werd vastgesteld met behulp van Cito woordenschat 3.0 voor groep 5 (Cito). Daarnaast werd er in het onderzoek gebruik gemaakt van 20 woordparen die gebruikt worden als leerstof en tevens als toetsmateriaal.
  Uit de analyse bleek dat retrieval practice (M = .86, SE = .20) gemiddeld genomen leidde tot het accurater inschatten van de eigen prestatie op de eindtoets dan herlezen (M = .67, SE = .33). Dit verschil, .18, BCa 95% CI [.06, .31], was significant t(18) = 3.00, p = .008. Het representeert een middelsterk positief effect, d = 0,69.
  Uit dit onderzoek bleek dat retrieval practice leidt tot het accurater inschatten van de eigen prestatie op de eindtoets dan herlezen bij 8- en 9-jarigen. Op basis van deze uitkomsten verkrijgt het gebruik van de leerstrategie retrieval practice de voorkeur boven herlezen, omdat het de metacognitive accuracy van kinderen bevordert. Omdat metacognitive accuracy geassocieerd wordt met betere schoolprestaties en een beter geheugen kan het toepassen van deze aanbeveling van ten goede komen voor het basisonderwijs.
  Date of Award2020
  Original languageDutch
  SupervisorGino Camp (Supervisor)

  Keywords

  • retrieval practice
  • judgement of learning
  • metacognitive accuracy

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '