Het effect van samenwerkend leren op zelfregulatie.
: Een onderzoek onder 1e jaar leerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) waarbij teams heterogeen en homogeen werden samengesteld.

Translated title of the thesis: The effect of collaborative learning on self-regulation.: A study among 1st year learners in pre-vocational secondary education in which teams were formed heterogeneously and homogeneously.
  • David De Visser

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen wat het effect zou zijn van samenwerkend leren op de zelfregulatie onder eerste jaar leerlingen van een vmbo. In heterogene en homogene gegroepeerde leerwegteams hebben leerlingen (n=86) in vijf bijeenkomsten verdeeld over een periode van twee maanden toegewerkt naar een eindopdracht. De teambegeleiding is door acht docenten verzorgt. Om het effect te meten zijn test scores van de vragenlijst Self-regulation of Learning Self-Report Scale afgenomen in een voor- en nameting. Omdat motivatie een voorwaarde is om zelfregulatie te ontwikkelen is tevens motivatie gemeten. Hiervoor is de Motivatie tool voor leerlingen in het voortgezet onderwijs gebruikt. De centrale onderzoeksvraag was: ‘Welk effect heeft samenwerkend leren op de zelfregulatie van 1e jaar vmbo leerlingen bij homogeen en heterogeen samengestelde teams, en welk effect heeft motivatie op zelfregulatie? Daarnaast werd exploratief onderzocht of er een relatie was tussen de zelfregulatiescore en de leerlingenprestaties.
Er is gekozen voor een in between/within subject pre-post control design verdeeld over een experimentele en vier controlegroepen. Feedback over het onderzoek is verkregen door middel van semigestructureerde interviews met de leerlingen en begeleiders.
De analyse wees uit dat het samenwerkend leren geen significant effect heeft gehad op de ontwikkeling van zelfregulatie. Het effect van motivatie kon niet worden bewezen en er is geen samenhang vastgesteld tussen zelfregulatie en leerlingprestaties. De verstoring van het onderzoek door de sluiting van de onderzoeksschool vanwege de Covid epidemie, de wijze van begeleiding en de kwaliteit van de teamopdrachten zijn hiervoor mogelijke verklaringen.
Date of Award10 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorHoward Spoelstra (Supervisor)

Keywords

  • samenwerkend leren
  • zelfregulatie
  • teamsamenstelling
  • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Cite this

'