Het Gebruik van een Rubric binnen Formatief Beoordelen: Wat Wil de Mbo-student Eigenlijk van de Docent?
: Een group concept map studie naar docentgedrag.

Translated title of the thesis: The Use of a Rubric within Formative Assessment: What Does the Student in Secondary Vocational Education Actually Want from the Teacher?: A group concept mapping study on teacher’s behaviour.
  • Hester Kuper

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Formatief beoordelen waarbij een rubric wordt gebruikt kan worden ingezet om generieke vaardigheden te bevorderen. Formatief gebruik van rubrics is effectief gebleken mits de docent het instrument goed gebruikt. Bestaand onderzoek naar de rol van de docent bij formatief beoordelen, en daarmee effectief gedrag, is met name uitgevoerd vanuit het gezichtspunt van de docent. Wat de student helpend en wenselijk docentgedrag vindt bij formatief beoordelen in het algemeen en bij formatief gebruik van rubrics in het bijzonder is niet onderzocht. Het doel van dit onderzoek was om vanuit student-perspectief inzicht te krijgen in helpend docentgedrag bij formatief gebruik van rubrics. Het onderzoek is uitgevoerd binnen een mbo-instelling, afdeling Zorg en Welzijn. Hiertoe is de methodiek Group Concept Mapping (GCM) gebruikt. Er hebben 98 eerstejaars mbo- studenten meegewerkt aan het onderzoek. Middels een brainstorm zijn 75 ideeën verzameld door 46 studenten. Deze ideeën zijn door 24 studenten gesorteerd en door 28 studenten gescoord. Een multi-dimensionele schaalanalyse en hiërarchische cluster analyse resulteerden in een 6-cluster conceptmap. De clusters waren: eigenschappen van de docent, goede feedback geven, richting geven, reden en uitleg van de rubric, duidelijke uitleg geven en voorwaarden voor de lessen. De resultaten lieten zien dat studenten allereerst eigenschappen van de docent en de begeleiding tijdens de lessen erg helpend vinden. Als tweede conclusie wilden studenten graag dat de docent hun duidelijkheid geeft over wat een rubric is en hoe ze met de rubric moeten werken. De derde conclusie was dat de clusters veel overeenkomsten vertonen en niet heel onderscheidend zijn, wat de vraag oproept of de onderzoeksmethode geschikt is voor de mbo-doelgroep gezien de benodigde vaardigheden om te sorteren en benodigde kennis over formatief beoordelen. Tot slot liet de studie zien hoe de mbo student formatief beoordelen percipieert. Het perspectief van de mbo-student was een invalshoek die binnen de literatuur amper voorkwam. De insteek is vernieuwend. De resultaten van dit onderzoek geven daarom een aanzet tot theorievorming en resulteren in aanbevelingen voor docenten om met effectief gedrag de leerresultaten van studenten bij formatief gebruik van rubrics te bevorderen.
Date of Award22 Jul 2020
Original languageDutch
SupervisorMigchiel van Diggelen (Supervisor)

Keywords

  • docentgedrag
  • mbo
  • rubric
  • formatief beoordelen
  • studentperspectief
  • group concept mapping

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'