Het identificeren en interpreteren van belangrijke klassenmanagementsituaties door beginnende en ervaren leraren in het mbo tijdens hun online lessen.

Translated title of the thesis: Identifying and interpreting important classroom management situations by beginning and experienced MBO teachers during their online classes.
  • Annemarie Hakkers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Samenvatting
Door de coronacrisis is in het mbo online lesgeven in een hoog tempo ingevoerd. Over online klassenmanagement is nog weinig bekend. Uit onderzoek naar klassenmanagement in een face-to-face klassensituatie blijkt dat het identificeren en interpreteren van belangrijke klassenmanagementsituaties hiervoor cruciaal is en dat ervaren leraren hierin beter zijn dan beginners (Sherin, 2007; Wolff et al., 2016). Zij hebben een kennisbasis opgebouwd over klaslokaalgebeurtenissen en kunnen situaties in het klaslokaal beter inschatten (Berliner, 2001), of dit ook geldt voor online lessen is nog niet onderzocht.
Het doel van dit kwalitatieve verkennende onderzoek was bijdragen aan een kennisbasis voor effectief klassenmanagement in online klassensituaties, die gebruikt kan worden in bijvoorbeeld professionalisering van leraren. De hoofdvraag in dit onderzoek is: “Hoe identificeren en interpreteren beginnende en ervaren leraren in het mbo belangrijke klassenmanagementsituaties tijdens hun eigen online lessen?”
De gedachten van mbo-leraren tijdens hun eigen online lessen in MS Teams zijn teruggehaald met interviews, ondersteund door opnames van de online les. Tijdens deze interviews werd aan 6 beginnende en 7 ervaren mbo-leraren van twee mbo-instellingen gevraagd belangrijke online klassenmanagementsituaties te beschrijven, hardop hun gedachten op dat moment te vertellen en waarom ze de situaties belangrijk vonden voor het klassenmanagement in hun eigen online les.
De gegevens uit de interviews zijn getranscribeerd en geanalyseerd met een inductieve en deductieve kwalitatieve aanpak. Twee bestaande codeerschema’s zijn tijdens het coderen waar nodig aangepast aan de gevonden data. Het eerste codeerschema was voor analyse van het identificeren van klassenmanagementsituaties op situatieniveau (Van Driel et al, 2021), het tweede voor analyse van de interpretaties op fragmentniveau (Van Driel et al., submitted).
Gemiddeld identificeerden de beginners per half uur (8,5) iets meer klassenmanagementsituaties dan ervaren leraren (7,6). Beginnende en ervaren leraren identificeren het vaakst situaties die te maken hebben met klas- en lesorganisatie en verschilden hierin niet van elkaar. Ervaren leraren identificeren iets vaker dan bij beginners situaties gerelateerd aan onderwijsstrategieën, gedrag van studenten en interpersoonlijke relaties en klassenmanagement. Negatief studentgedrag en strategieën om dat te reguleren wordt door beide groepen nauwelijks benoemd, mogelijk heeft dit te maken met de online setting waar verstorend gedrag nauwelijks voorkomt en vooral het activeren van studenten een belangrijke onderwijsstrategie is.
Bij de interpretaties van belangrijke online klassenmanagementsituaties van beginnende en ervaren leraren in het mbo op fragmentniveau zijn er nauwelijks verschillen in het niveau van de geactiveerde cognities, de actor/context, het klassenmanagementaspect en klassenmanagementactie. Eerder onderzoek naar klassenmanagement wijst erop dat beginners meer op studentdiscipline focussen en dat ervaren leraren op dieper gaande aspecten van leren focussen vanuit meerdere standpunten (Van den Bogert et al., 2014; Wolff et al., 2016). In het huidige onderzoek kwamen deze verschillen niet naar voren, de interpretaties van alle leraren richtten zich veelal op de leraar zelf, de context, het organiseren van de (online) lesomgeving en het activeren van studenten. Dit heeft mogelijk te maken met de andere setting waarin het onderzoek plaatsvond: online lessen van leraren zelf. Openingen voor vervolgonderzoek zijn expertiseverschillen in online klassenmanagement met een grotere sample leraren in het mbo/ho.Date of Award16 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorLeen Catrysse (Supervisor)

Keywords

  • online klassenmanagement
  • kwalitatief onderzoek
  • mbo
  • leraren
  • expertise

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'