Het individuele keuze-informatierecht van de patiënt: privaatrecht of publiekrecht?

  • A.P.A. Beers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het onderwerp van deze scriptie betreft de wettelijke regeling van het individuele keuzeinformatierecht van de patiënt, i.e. het recht op informatie over de prijs en kwaliteit van de behandelaar. De vraagstelling is of deze regeling beter in het privaatrecht (art. 7:448 BW) of in het publiekrecht (art. 10 Wkkgz) kan worden geplaatst. De vraagstelling is actueel omdat het wetgevend proces dat de informatierechten van de patiënt moet codificeren nog gaande is. Ter beantwoording van de onderzoeksvraag zijn juridische argumenten gezocht in de Nederlandse, Duitse en Belgische wetshistorie, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur. De gevonden argumenten zijn vervolgens getoetst aan hoger recht, namelijk de Patiëntenrichtlijn, en het in casu voornaamste rechtsbeginsel, namelijk de rechtszekerheid. De conclusie is dat het individuele keuze-informatierecht van de patiënt het meest doelmatig en ordenend geplaatst wordt door het in dezelfde regeling als de andere informatierechten van de patiënt te codificeren. In Nederland is dat in het privaatrecht.
Date of Award17 Mar 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJacobus Rinkes (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Cite this

Het individuele keuze-informatierecht van de patiënt: privaatrecht of publiekrecht?
Beers, A. P. A. (Author). 17 Mar 2016

Student thesis: Master's Thesis