Het innovatiepartnerschap als aanbestedingsinstrument
: Kansen voor samenwerking tussen aanbestedende diensten en gegadigden in het kader van Onderzoeks- en Ontwikkelingstrajecten

  • M.R. (Maarten) Louwerse

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het innovatiepartnerschap is een nieuwe aanbestedingsprocedure die voortkomt uit de innovatiedoelstellingen van de Europese Unie. De procedure bestaat uit een combinatie van reeds bestaande stappenplannen van andere aanbestedingsprocedures en elementen van de methode van precommerciële inkoop. Het innovatiepartnerschap is qua procedure dan ook niet erg vernieuwend. Nieuw is wel de mogelijkheid om de uitkomsten van Onderzoeks- en Ontwikkelingstrajecten (O&O) direct aan te schaffen. Ook kan reeds vroeg in de aanbesteding getrechterd worden tot één gegadigde. Hiermee wordt tijdens de aanbestedingsfase het partnerschap voor uitvoering al gevormd. Dit partnerschap overschrijdt hiermee de grens tussen aanbestedingsprocedure en uitvoering. Dit past goed bij trajecten waarbij het ontwerptraject in de aanbesteding nauw verbonden is met de uiteindelijke projectrealisatie, zolang aan de toepassingsvoorwaarden van het innovatiepartnerschap voldaan is. Dit biedt kansen voor zowel aanbestedende diensten als gegadigden. Wel zijn er verschillende aandachtspunten bij het innovatiepartnerschap, hiervoor zijn aanbevelingen gedaan aan aanbestedende diensten, gegadigden en de wetgever.
Date of Award15 Mar 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'