Het legaliteitsbeginsel bij de tenuitvoerlegging van straffen

: ‘’Zijn de wijzigingen in de tenuitvoerlegging die voortvloeien uit het wetsvoorstel Straffen en beschermen strijdig met het legaliteitsbeginsel?’’

  • L.M. Hansen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het wetsvoorstel Straffen en Beschermen wijzigt de voorwaardelijke invrijheidstelling en de detentiefasering bij de tenuitvoerlegging van straffen. Voorwaardelijke invrijheidstelling wordt niet meer van rechtswege verleend en beperkt tot maximaal twee jaar. De verlofvormen worden vervangen door één soort verlof, het re-integratieverlof. Er gelden strengere voorwaarden en de frequentie en duur van het verlof is beperkt. Conform artikel 7 EVRM mag geen zwaardere straf worden opgelegd dan die gold ten tijden van het gepleegde delict. In beginsel mag de opgelegde straf (scope) niet worden verzwaard maar de tenuitvoerlegging (manner of execution) wel, zolang dit niet automatisch het gevolg heeft dat de omvang van de straf (scope of penalty) verzwaard.

De wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke invrijheidstelling leiden tot een verzwaring van de omvang van de straf waardoor sprake is van strijd met het legaliteitsbeginsel. Er is echter overgangsrecht bepaald, de wijzingen worden niet met terugwerkende kracht opgelegd voor reeds veroordeelde, artikel 7 EVRM is niet geschonden. De strenge voorwaarde voor de detentiefasering en de beperking in duur en frequentie van het verlof zien puur op de tenuitvoerlegging van de straf, de scope of penalty wordt niet met terugwerkende kracht verzwaard. Ondanks dat geen overgangsrecht is bepaald blijft de opgelegde straf gelijk.
Date of Award5 Sep 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorDick van Ekelenburg (Supervisor) & Sven Brinkhoff (Examinator)

Keywords

  • strafrecht
  • voorwaardelijke invrijheidsstelling
  • detentiefasering

Cite this

Het legaliteitsbeginsel bij de tenuitvoerlegging van straffen: ‘’Zijn de wijzigingen in de tenuitvoerlegging die voortvloeien uit het wetsvoorstel Straffen en beschermen strijdig met het legaliteitsbeginsel?’’
Hansen, L. M. (Author). 5 Sep 2019

Student thesis: Master's Thesis