Het managen van de meerdimensionale kwalificatie van de arbeidsrelatie bij het werken via een management-bv
: Een onderzoek naar de verschillende omgang met het beoordelingskader of al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht bij het werken via een management-bv, in het licht van het rechtzekerheidsbeginsel

Translated title of the thesis: "Managing the multidimensional qualification of the employment relationship when working through a management company"
  • J.J. Schmitz

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Regelmatig vindt in het recht een discussie plaats over de vraag of een overeenkomst al dan niet een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW is. Die discussie is al complex doordat de criteria van de arbeidsovereenkomst, te weten de verplichting om gedurende zekere tijd de arbeid persoonlijk te verrichten, de gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever en de loonbetalingsverplichting van de werkgever, niet nader gespecificeerd zijn in de wet. Het zijn namelijk open normen. De discussie wordt echter nog complexer indien niet rechtstreeks gecontracteerd wordt tussen de werkende en de werkverschaffer, maar indien de werkende werkt via een management-bv. Deze juridische entiteit kan in discussies over de kwalificatie van een overeenkomst niet zomaar worden genegeerd. Er moet dan worden gekeken naar wie de contracterende partijen zijn. Discussies over de kwalificatie van een overeenkomst bij het werken via een management-bv worden zowel in het arbeidsrecht als in het socialezekerheidsrecht gevoerd. Gebleken is dat rechters in beide rechtsgebieden bij het gebruik van het uniforme vertrekpunt van artikel 7:610 BW, accenten leggen op verschillende elementen. De vraag die in het onderzoek wordt beantwoord is in hoeverre de verschillende omgang met het beoordelingskader van artikel 7:610 BW door rechters uit voornoemde rechtsgebieden, zich verhoudt tot het rechtszekerheidsbeginsel.

Date of Award31 Aug 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • arbeidsovereenkomst
  • kwalificatie
  • overeenkomst
  • management-bv
  • socialezekerheidsrecht
  • rechtszekerheidsbeginsel

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'