Het Meten van Wetenschappelijke Attitude in het Postacademisch Onderwijs in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Translated title of the thesis: Measuring Scientific Attitude in Postgraduate Education in Mental Health Care
  • Linde Van Helvert

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Voor de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg is van groot belang dat psychologen zich ont-wikkelen tot scientist-practitioners die het doen van wetenschappelijk onderzoek combineren met het werken in de klinische praktijk om de integratie tussen beiden te bevorderen (Weiss, 2018). Daarom wordt van opleidingsinstituten verwacht dat zij psychologen opleiden die volgens de laatste inzichten van de wetenschap werken (FGzPt, 2016). Hiervoor is naast het aanleren van psychologische hande-lingen ook expliciete aandacht nodig voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke attitude van op-leidingsdeelnemers. Doel van dit onderzoek is om een instrument te ontwikkelen om wetenschappelijke attitude in de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog te meten. Met behulp van een concept mapping studie werd onderzocht welke kenmerken een instrument heeft dat wetenschappelijke attitude meet bij deelnemers aan de opleidingen tot GZ-psycholoog, psy-chotherapeut en klinisch psycholoog. Hierbij stond de aanvulzin “De wetenschappelijke attitude van een goede scientist-practitioner kenmerkt zich door…” centraal. Negen deelnemers, drie docenten, twee praktijkopleiders en een opleidingsmanager participeerden in een focusgroep en vier hoofdoplei-ders in een expertgroep. Allen werden via een persoonlijk bericht geworven. Vervolgens werd het meetinstrument ontwikkeld door de onderzoeker door uitspraken uit de concept mapping studie te combineren met uitspraken uit de literatuur over wetenschappelijke attitude. Tenslotte werd het meet-instrument getest onder 192 deelnemers van RINO Zuid, RINO Groep en SPON om de betrouwbaar-heid en validiteit ervan te onderzoeken en om de vraag te beantwoorden in hoeverre het instrument daadwerkelijk wetenschappelijke attitude meet bij deelnemers aan de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en de later bij het onderzoek betrokken opleiding tot orthopeda-goog generalist. Deelnemers werden geworven via een bericht op de online leeromgeving. Met behulp van een factoranalyse en een betrouwbaarheidsanalyse werd onderzocht uit welke subschalen het meetinstrument bestaat en met een correlatieanalyse of de verschillende subschalen daadwerkelijk andere aspecten van wetenschappelijke attitude meten. Er werd gebruik gemaakt van het nieuw ontwikkelde meetinstrument. Het resultaat is een voorlopige versie van een instrument om de wetenschappelijke attitude van deelnemers aan de opleidingen tot GZ-psycholoog, orthopedagoog generalist, psychotherapeut en klinisch psycholoog te meten. Dit instrument bestaat uit 33 items verdeeld over zes subschalen: “We-tenschappelijk onderzoek doen en op waarde kunnen schatten”, “Nieuwsgierigheid naar wetenschap-pelijke kennis”, “Kritische opstelling”, “Zelfreflectie”, “Onderbouwd durven afwijken en innoveren” en “Actief delen van kennis en inzichten”. Het meetinstrument bevat belangrijke aspecten van het concept wetenschappelijke attitude in de context van de geestelijke gezondheidszorg en het scientist-practitioner model. Het kan gebruikt wor-den om de wetenschappelijke attitude van deelnemers aan de opleidingen tot GZ-psycholoog, ortho-pedagoog generalist, psychotherapeut en klinisch psycholoog te meten. Omdat slechts 192 deelnemers participeerden in de test, is de belangrijkste aanbeveling om het meetinstrument vaker te gebruiken onder een grotere groep om het beter te valideren. Daarbij is het meten van de wetenschappelijke atti-tude van opleidingsdeelnemers slechts een eerste stap. Als blijkt dat deelnemers de attitude wel heb-ben, maar niet tot handelen overgaan, zou onderzocht kunnen worden welke factoren hierop van in-vloed zijn (Madden, Ellen, & Ajzen, 1992).
Date of Award9 Oct 2020
Original languageDutch
SupervisorMarjan Vermeulen (Supervisor) & Arjan Bos (Supervisor)

Keywords

  • meetinstrument
  • wetenschappelijke attitude
  • postacademisch onderwijs
  • psycholoog
  • scientist-practitioner

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'