Het ontbreken van het hoorrecht in de WETS

Translated title of the thesis: The lack of the right to be heard in the Act on Mutual Recognition and Enforcement of Detention en Conditional Sanctions.
  • B. van der Wolk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Bij de invoering van de WETS is niet voorzien in een hoorrecht bij het binnenkomend verkeer, de overdracht van strafvonnissen van in een andere lidstaat tot een detentie veroordeelde Nederlanders. Ruimte voor een rol van de veroordeelde in de aanpassingsprocedure (artikel 2:11 WETS) zag de toenmalige staatssecretaris ‘doodeenvoudig’ niet. De WETS geldt als implementatiewetgeving van Uniewetgeving zodat een beslissing inzake de aanpassing van de straf binnen het toepassingsgebied van het Unierecht valt en het Handvest van toepassing is bij een bezwarend besluit. Ondanks dat het verzwaringsverbod van artikel 2:11 lid 7 WETS moet borgen dat de aanpassing van de straf geen verzwaring inhoudt, is het omzetten van een straf in een ander rechtstelsel geen sinecure. De veroordeelde heeft er dus belang bij om te worden gehoord in de aanpassingsprocedure. De facto heeft de veroordeelde tegenwoordig de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn hoorrecht, dit blijkt uit het antwoord van minister Weerwind op recente Kamervragen. Rest nog de aanpassingsprocedure in de WETS te voorzien van een hoorrecht, zodat de procedure voor het binnenkomend verkeer ook de jure voldoet aan artikel 47 Handvest.
Date of Award10 May 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • WETS
  • overdracht
  • strafvonnis
  • hoorrecht
  • veroordeelde
  • verdedingsrechten

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'