Het Ontwikkelen van een Decision Game met Gebruik van een Template Gebaseerd op Serious Game Design Patterns.

Translated title of the thesis: Developing a Decision Game Using a Template Based on Serious Game Design Patterns.
  • Anja Docter

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

NBD Biblion levert producten en diensten aan bibliotheken en (school)mediatheken. Zij hebben Serious Gaming opgenomen in hun portfolio om de bibliotheken op innovatieve wijze te ondersteunen bij het aantrekken van meer en jongere mensen. Het ontwikkelen van mobile games is voor NBD Biblion en voor de bibliotheken een nieuw vakgebied. Uit de literatuur blijkt dat het gebruik van Game Design Patterns (GDP’s) het ontwikkelen van Serious Games kan ondersteunen. Ter ondersteuning kunnen templates ontwikkeld worden die gebaseerd zijn op GDP’s.
Met dit onderzoek is getracht antwoord te geven op de vraag: Hoe kan een template gebaseerd op Game Design Patterns bijdragen aan bruikbare en effectieve ondersteuning en aan de intrinsieke motivatie van bibliotheek professionals bij het ontwikkelen van een Serious Game?
In dit Design-Based Research onderzoek was sprake een vooronderzoek, een ontwikkel- of prototypefase en een assessmentfase. Het onderzoek vond plaats in iteratieve cycli. Tijdens dit exploratieve onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende evaluatiemethodes en activiteiten: interviews met experts en gebruikers, walkthrough, logboek, try-outs en een IMI vragenlijst. De onderzoeksgroep bestond uit dertien participanten waarvan vier experts en negen gebruikers (beginnende gameontwikkelaars). De groep bestond uit vier (31%) mannen en negen (69%) vrouwen. De leeftijd varieerde tussen de 24 en 51 (M = 39,8 en SD = 9,45).
Uit het onderzoek is gebleken dat door, tijdens het ontwerpproces van de template, gebruik te maken van GDP’s voor serious games er naast spelelementen ook onderwijskundige elementen in de template worden opgenomen. De keuze van de geschikte GDP’s wordt bepaald door de soort game en door de mogelijkheden van het platform. Een template kan zowel aan bruikbare als effectieve ondersteuning bijdragen als de template de gebruiker structuur en houvast biedt waardoor men op een laagdrempelige manier stapsgewijs de game kan ontwikkelen. Die laagdrempeligheid ontstaat doordat men niet van scratch af aan hoeft te beginnen; men hoeft niet de gamestructuur te ontwerpen en te bouwen. De balans aanbrengen in de template tussen gamestructuur en ruimte voor eigen inhoud is bij het ontwerpen van een template een aandachtspunt; de template moet voldoende elementen van de specifieke game hebben maar de gebruikers moeten tegelijkertijd wel hun eigen verhaal in kunnen brengen. De gebruiker wil een beeld hebben van hoe de game er uiteindelijk uit kan zien. Hiervoor kan de template dienen maar een voorbeeld(game) lijkt hier nog beter geschikt voor te zijn; een voorbeeld kan daarnaast ook ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van de game. De template ondersteunt de professional om zelfstandig de game te maken en zich te focussen op de inhoud. Het gebruik van een template bij het ontwikkelproces levert een concrete game op. De game kan daarnaast complexer zijn dan wat een novice zelf zou kunnen ontwikkelen zonder template. Bij het ontwikkelen van de game heeft de beginnende ontwikkelaar, naast de template op het platform, ook ondersteuning nodig om de content voor te bereiden. Het op een eenvoudige, gestructureerde en snelle manier een speelbare complexere game kunnen maken, draagt aan de intrinsieke motivatie van de ontwikkelaar.
Keywords: game template, game design patterns, intrinsieke motivatie, serious gaming, scaffolding
Summary
NBD Biblion supplies products and services to public libraries and (school) media libraries. They have included Serious Gaming in their portfolio to support the libraries in an innovative way in attracting more and younger people. The development of mobile games is a new field for NBD Biblion and for the libraries. The literature shows that the use of Game Design Patterns (GDPs) can support the development of Serious Games. For support, templates can be developed that are based on GDPs.
This research aims to answer the question: How can a template based on Game Design Patterns contribute to useful and effective support and to the intrinsic motivation of library professionals when developing a Serious Game?
In this Design-Based Research there was a preliminary research phase, a development or prototype phase and an assessment phase. The research was conducted in iterative cycles. Various evaluation methods and activities were used during this exploratory study: interviews with experts and users, walkthrough, logbook, try-outs and an IMI questionnaire. The research group consisted of thirteen participants, four of which were experts and nine users (starting game developers). The group consisted of four (31%) men and nine (69%) women. Age ranged between 24 and 51 (M = 39.8 and SD = 9.45).
The research has shown that by using GDPs for Serious Games during the design process of the template, educational elements are also included in the template in addition to game elements. The choice of the appropriate GDPs is determined by the type of game and by the features of the platform. A template can contribute to useful as well as effective support if the template offers the user structure and guidance, so that the game can be developed step by step in an accessible way. This low threshold exists because one does not have to start from scratch; one does not need to design and build the game structure. Striking a balance in the template between game structure and space for own content is a point of attention when designing a template; the template must have sufficient elements of the specific game but at the same time the users must be able to insert their own story. The user wants to have an idea of what the game could eventually look like. The template can be used for this, but an example (game) seems to be even better suited for this; an example can also provide support in developing the game. The template supports the professional to make the game independently and to focus on the content. The use of a template in the development process results in a concrete game. The game can also be more complex than what a novice could develop without a template. In addition to the template on the platform, the novice developer also needs support to prepare the content when developing the game. Being able to make a playable more complex game in a simple, structured and fast way contributes to the intrinsic motivation of the developer.

Date of Award21 Sep 2021
Original languageDutch
SupervisorFrancis Brouns (Supervisor)

Keywords

  • game template
  • game design patterns
  • intrinsieke motivatie
  • serious gaming
  • scaffolding

Cite this

'