Het portefeuillerecht in de veranderende wereld

  • D. Hermans

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In de jaren 50 van de vorige eeuw werd het door de wetgever noodzakelijk geacht om de bemiddelaar een wettelijk beschermde positie toe te kennen, het portefeuillerecht. Het portefeuillerecht was hoofdzakelijk bedoeld om de belangen van de bemiddelaar en de aan hem toekomende provisie te beschermen. De bepalingen waarin het portefeuillerecht is vastgelegd zijn sindsdien nagenoeg onveranderd gebleven. Het portefeuillerecht is thans vastgelegd in paragraaf 4.3.8.3 van de Wft en regelt de privaatrechtelijke verhouding tussen de bemiddelaar en de verzekeraar. Binnen de financiƫle sector hebben de afgelopen jaren grote veranderingen plaatsgevonden, diverse wetswijzigingen zijn direct en indirect van invloed geweest op het portefeuillerecht, zoals het afschaffen van het wettelijk recht op provisie. Het doel van de wetgever is dat deze wijzigingen leiden tot een veranderende wereld met een zuiver marktmodel, waarbij de bemiddelaar transformeert van handelsagent van de verzekeraar, naar een onafhankelijke adviseur. Doel van deze scriptie is om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde van het portefeuillerecht is en te beoordelen of het portefeuillerecht nog bestaansrecht heeft.
Date of Award18 Oct 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorMarc Hendrikse (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examiner)

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'