Het recht om vergeten te worden en het gerechtvaardigd belang
: Een onderzoek naar de invloed van het recht om vergeten te worden van een betrokkene op een gerechtvaardigd belang van een verwerkingsverantwoordelijke

Translated title of the thesis: The right to be forgotten and legitimate interest: In investigation into the influence of the right to be forgotten of a data subject on the legitimate interest of a data controller
  • S.C. de Waal

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie staat de vraag centraal in welke gevallen een persoonlijk belang van een betrokkene kan prevaleren boven een commercieel belang van een verwerkingsverantwoordelijke. Om tot een antwoord te komen van deze vraag te komen, zijn de literatuur en rechtspraktijk geanalyseerd. Omdat er ten tijde van het onderzoek nog weinig rechtspraktijk was gevormd, is er tevens rechtspraktijk van voor de inwerkingtreding van de AVG geanalyseerd. Er is ingezoomd op de inhoud van de begrippen right to be forgotten en gerechtvaardigd belang. Aan de hand van de geanalyseerde rechtspraktijk en literatuur kan worden geconcludeerd dat het lastig te bepalen blijft in welke gevallen de belangen van een betrokkene prevaleren boven de belangen van een verwerkingsverantwoordelijke. Vast staat dat een verwerkingsverantwoordelijke verwerkingen kan baseren op een louter commercieel belang. Het is niet toegestaan om een dergelijk belang op voorhand uit te sluiten. Dat houdt echter niet in, dat de privacybelangen van een betrokkene hiermee direct buiten spel komen te staan.
Date of Award3 Mar 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorRia Slegers (Supervisor) & Jan Willem Sap (Examiner)

Keywords

  • Algemene Verordening
  • Gegevensbescherming
  • vergeetrecht
  • gerechtvaardigd belang
  • persoonsgegevens
  • Autoriteit Persoonsgegevens
  • European Data Protection Board

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'